Wojewoda - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojewoda -  omówienie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

WOJEWODA Struktura systemu organ ó w System organów administracji rządowej w terenie stanowią: wojewoda; kierow­nicy zespolonych służb, inspekcji i straży wykonują zadania w imieniu wojewody z ustawowego upoważnienia;
wykonują zdania w imieniu własnym, jeśli ustawy tak stanowią;
szczególny charakter prawny działań kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży w art. 23 ust. 3 - w przypadkach określonych w ustawach (głównie w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych) kierownicy ci są organami administracji zespolonej  konstrukcja ta ma pogodzić zasadę określenia form prawnego oddziaływania i oznaczenia materialnoprawnych skut­ ków administrowania z postulatem jednoznacznego wskazania podmiotu odpowie­dzialnego za ich wywołanie; organy admi nistracji niezespolonej; Wojewoda spełnia następujące podstawowe funkcje: przedstawiciela Rady Ministrów w województwie → wskazanie rodzajów działal­ ności skierowanej na realizację polityki rządu oraz generalne zobowiązanie woje­ wody do wykonywania zadań ustalonych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów; zwierzchnika zespolonej administracji rządowej → określone jako: kierowanie administracją zespoloną i koordynowanie jej działalności, zapewnienie warunków do jej skutecznego działania, ponoszenie przez wojewodę odpowiedzialności za rezultaty działalności administracji zespolonej. organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego → uregulowana w ustawach samorządowych; organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu admini stracyjnym → uregulowane głównie w prawie administracyjnym materialnym i prawie cywilnym, reprezentanta Skarbu Państwa w zakresie i na zasadach określonych w od rębnych ustawach → uregulowane głównie w prawie administracyjnym materialnym i prawie cywilnym. właściwość miejscowa wojewody obejmuje obszar województwa, a tworzenie i znoszenie województw następuje w drodze ustawy (ustawa o wprowa­ dzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa), natomiast zmiana granic województw, w tym związana z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem powiatów, następuje w drodze rozporządzenia RM, po zasięgnięciu opinii jednostek samorządu terytorialnego, których zmiana dotyczy; właściwość i zasięg terenowych delegatur właściwych ministrów - na mocy powołujących je przepisów mogą działać w jednostkach podziału terytorialnego specjalnego.

(…)

… określonych w ustawach (głównie w zakresie wydawania indywidualnych aktów administracyjnych) kierownicy ci są organami administracji zespolonej  konstrukcja ta ma pogodzić zasadę określenia form prawnego oddziaływania i oznaczenia materialnoprawnych skut­ków administrowania z postulatem jednoznacznego wskazania podmiotu odpowie­dzialnego za ich wywołanie;
organy administracji niezespolonej;
Wojewoda spełnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz