Ugoda - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ugoda -  omówienie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

UGODA to pisemne porozumienie zawarte między stronami postępowa­ nia administracyjnego przed organem I lub II instancji, przed którym toczy się postępowanie administracyjne i zatwierdzonym przez ten organ po skontrolowa­ niu jego prawidłowości ;
przesłanka dopuszczalności - charakter sporny sprawy , która jest w toku , a ugoda ma przyspieszyć lub uprościć rozwiązanie, przy czym żaden przepis prawa nie może stać temu na przeszkodzie ;
strony mają prawo, a nie obowiązek do zawarcia ugody, a jedynie urzędnik ma obowiązek nakłaniania stron do ugody, co wynika z zasady ogólnej polubownego załatwiania spraw spornych (art. 13 § 2 kpa);
termin do zawarcia ugody to tzw. termin wyznaczony , tj. jego długość jest określona przez organ → w razie nie dotrzymania terminu, lub w razie nie podjęcia rokowań do ugody, lub jej niewypełnienia organ załatwia sprawę w formie decyzji;
wymogi formalne - oznaczenie organu i stron, data, przedmiot i treść ugody, wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu, podpisy stron i upoważnionego pracownika organu;
niezbędny element - zatwierdzenie ugody przez organ w formie postanowienia, gdy jest zgodna z prawem, interesem społecznym, ze słusznym interesem stron oraz uwzględnia stanowisko organu → skutki prawne jak decyzja i podlega egzekucji adm.;
w razie zaistnienia sprzeczności z w/w przesłankami organ odmawia zatwierdzenia (postanowieniem), co ma charakter rozstrzygnięcia incydentalnego (nie ma charakteru decyzji adm.) i jest etapem poprzedzającym wydanie w sprawie decyzji adm.;
oba w/w postanowienia można skarżyć w drodze zażalenia oraz skargi na postanowienie do sądu administracyjnego;
ugoda daje stronom możliwość wpłynięcia na ukształtowanie swoich obowiązków i uprawnień, w zakresie regulowanym przez administrację, ale te prawa i obowiązki mają moc prawną z mocy woli organu, a nie woli stron →  pytanie czy ugoda jest prawną formą działania administracji, skoro organ nie jest stroną porozumienia?   ugoda ma budowę dwuczłonową → 2 elementy konieczne to porozumienie stron w kwestiach spornych oraz zatwierdzenie tego porozumienia przez organ, przed którym toczy się postępowanie;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz