Wojewoda a administracja rządowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wojewoda a administracja rządowa  - strona 1 Wojewoda a administracja rządowa  - strona 2 Wojewoda a administracja rządowa  - strona 3

Fragment notatki:

wojewoda i administracja  rządowa w  województwie  prawo ustrojowe – terenowa  administracja rządowa ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i  administracji rządowej w województwie  (Dz. U. Nr 31, poz. 206) •  zadania administracji rządowej  w województwie  wykonują: (art. 2) - wojewoda - organy rządowej administracji zespolonej w  województwie - organy administracji niezespolonej - jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (na  podstawie ustaw lub porozumienia) - starosta (na podstawie ustaw) - inne podmioty (na podstawie ustaw) prawo ustrojowe – terenowa  administracja rządowa •  wojewoda jest : (art. 3 ust. 1 i 2) - przedstawicielem Rady Ministrów w województwie - zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w  województwie - organem rządowej administracji zespolonej w  województwie -  organem nadzoru  nad działalnością jednostek  samorządu terytorialnego i ich związków (pod  względem  legalności ); jednakże wojewoda także  kontroluje  pod względem  legalności, gospodarności i  rzetelności  wykonywanie przez organy samorządu  terytorialnego zadao z zakresu administracji rządowej  (realizowanych na podstawie ustawy lub porozumienia) prawo ustrojowe – terenowa  administracja rządowa - reprezentantem Skarbu Paostwa (na podstawie  ustaw) - organem wyższego stopnia (w rozumieniu k.p.a.) - organem administracji rządowej w  województwie, do którego właściwości należą  wszystkie sprawy z zakresu administracji  rządowej  w województwie niezastrzeżone w  odrębnych ustawach do właściwości innych  organów tej administracji ( domniemanie  kompetencji ) Zadania i kompetencje wojewody w stanach  nadzwyczajnych określają odrębne ustawy prawo ustrojowe – terenowa  administracja rządowa • wojewodę  powołuje i odwołuje Prezes Rady  Ministrów  na wniosek ministra właściwego do spraw  administracji publicznej (art. 6 ust. 1) • na stanowisko wojewody  może byd powołana osoba ,  która: - posiada obywatelstwo polskie - posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny - posiada 3-letni staż pracy w zakresie kierowania  zespołami ludzkimi - nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe prawo ustrojowe – terenowa  administracja rządowa - korzysta z pełni praw publicznych - cieszy się nieposzlakowaną opinią • wojewoda jest  podporządkowany Prezesowi Rady Ministrów , który  dysponuje w stosunku do niego kompetencjami kierowniczymi,  nadzorczymi i kontrolnymi •  Prezes Rady Ministrów

(…)

… komendanci uzupełnieo
• dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych
• dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów
skarbowych, dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej
• dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i
specjalistycznych urzędów górniczych
• dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy
obwodowych urzędów miar
• dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy
obwodowych urzędów…
…:
a. statut urzędu wojewódzkiego
b. regulamin organizacyjny urzędu
wojewódzkiego
c. instrukcja kancelaryjna urzędu wojewódzkiego
terenowa administracja rządowa
A. Zgodnie z ustawą o administracji rządowej w
województwie, organizację zespolonej
administracji rządowej w województwie określa:
a. statut urzędu wojewódzkiego
b. regulamin organizacyjny urzędu wojewódzkiego
c. instrukcja kancelaryjna urzędu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz