Dr inż. Barbara Stefańska - strona 3

Zadania gminy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

zadania gminy Zadania publiczne, które realizuje gmina, muszą wynikać z ustawy lub mieć podstawę w ustawie. Wykonuje je we własnym imieniu ( dysponuje władztwem publicznym użyczonym przez państwo) i na własną odpowiedzialność ( ma własne kompetencje, środki rzeczowe i finansowe) Samorząd wykonuje z...

Zakład administracyjny i porównanie z przedsiębiorstwem

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1470

Zakład administracyjny i porównanie z przedsiębiorstwem Zakład - to względnie samodzielna jednostka organizacyjna, wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usług socjalno-kulturalnych o szczególnym znaczeniu społeczny...

Zakład administracyjny porównanie z przedsiębiorstwem 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Zakład administracyjny. Porównanie z przedsiębiorstwem zakład administracyjny : zakład użyteczności publicznej : względnie samodzielna wyodrębniona jednostka organizacyjna - trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe; celem jest ciągłe i trwałe świadczenie usług socjalno - kulturalnych o szczegó...

Administracja centralna - terenowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Administracja centralna - terenowa Decentralizacja - organy niższego stopnia nie są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia hierarchiczne podporządkowanie - zależność organu niższego od organu wyższego, który ma prawo kierowania jego pracą → samodzielności organów niższego stopnia (...

Administracja centralna - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

ADMINISTRACJA CENTRALNA • art. 10 Konstytucji RP – zasada trójpodziału i  równowagi władz (ust. 1);  władzę wykonawczą  wykonuje Rada Ministrów i Prezydent RP (ust. 2) •  organy centralne  – swoim zasięgiem właściwości  obejmują całośd terytorium paostwa •  organy terenowe  - swoim zasięgiem właści...

Administracja niezespolona 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

Administracja niezespolona to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwym ministrom oraz kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyj­nych wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej na obszarze woje­wództwa; ustanowienie ...

Administracja niezespolona - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400

administracja niezespolona To są te podmioty administrujące, które nie mieszczą się w mechanizmie zespolenia administracji na szczeblu wojewódzkim czy powiatowym, a które są organizacyjnie odrębnymi strukturami. Te struktury mogą być zależne funkcjonalnie od wojewody, ale w żadnym aspekcie nie wyst...

Administracja zespolona - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

Administracja zespolona to kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży (zwierzchnictwo wojewody) oraz kierownicy powiatowych służb, in­spekcji i straży (zwierzchnictwo starosty) → więc organem adm. zespolonej są: wojewoda, starosta, a w przypadkach us talonych w ustawie, w szczególności w zakr...

Administracja zespolona - omówienie zagadnienia 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2506

administracja zespolona zespolenie administracyjne : skoncentrowanie aparatu terenowego w jednym urzędzie pod jednym zwierzchnictwem - wojewody, skupienie maksymalnie możliwej sfery zadań i kompetencji w jednym ośrodku władzy publi...

Akty deklaratoryjne konstytutywne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1204

katalog (wg Starościaka): akty normatywne; akty administracyjne; ugody; porozumienia administracyjne; czynności cywilnoprawne; czynności faktyczne; formy działań można podzielić na: władcze → to akty administracyjne i akty normatywne; organ jednostronnie rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej...