Władztwo administracyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1442
Wyświetleń: 5950
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Władztwo administracyjne  - strona 1 Władztwo administracyjne  - strona 2

Fragment notatki:

Władztwo administracyjne Władztwo - możność przeprowadzenia zarządzenia w drodze przymusu państwowego przez organ państwa. Władztwo administracyjne ( imperium ) - uprawnienie organu administracji publicznej do jedno­stronnego kształtowania sytuacji prawnej podmiotu administrowanego poprzez wy­ dawanie aktów prawnych oraz do stosowania przymusu w celu ich zrealizowania. Posiadanie władztwa oznacza że organ może stosować przymus, bez uprzedniego pozwolenia sądu . Pojecie to: związane jest z rozgraniczeniem sądownic­ twa i administracji oraz administracji prywatnej od publicznej . ma charakter instrumentalny - zostało stworzone przez naukę prawa administracyjnego dla prawniczego opisu zja­ wisk i procesów zachodzących w ramach administracji publicznej → władztwo to kategoria porządku normatywnego, a nie zjawisko istniejące obiektyw­ nie i właściwe dla procesów administrowania → stopniowalność - władztwu podlegają bądź wszyscy, bądź tylko niektóre podmioty o zakresie i skutkach władztwa rozstrzygają normy prawa administracyjnego . używane w 3 podstawowych kontekstach dotyczących: analizy prawnej form działania administracji ( jako cecha niektórych form działania administracji ) ; istoty stosunku administracyjno-prawnego ( jako cecha tych stosunków ) pojęcia organu administracji publicznej ( jako cecha organu administracyjnego ) Do istoty władztwa administracyjnego należy: możność jedno­stronnego ukształtowania stanu prawnego podmiotu podporządkowanego w sposób wiążący , z domniemaniem legalności konkretyzacji prawa dokonywanej pr zez organ administracji ( przestają wywoływać skutki prawne czynności organów dopiero po uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności). możność stosowania przy­ musu państwowego (tak fizyczny jak i inne środki, jak np. groźba przymusu). 2 postacie przymusu państwowego w administracji (kryterium spełnianej funkcji): przymus egzekucyjny cel - zrealizowanie polecenia organu przed podmiot administrowany; stosowany tak długo, aż adresat zachowa się w sposób wyznaczony ; stosuje się go, tylko gdy z poleceniem łączy się obowiązek działań adresata; nie stosuje w przypadku gdy nie potrzeba działań adresata i w przypadku niewykonania uprawnienia; podstawowy sposób przełamy­ wania oporu podmiotów administrowanych. kara (administracyjna lub kryminalna). cel - wyrządzenie dolegliwości z po­ wodu niezastosowania się do nakazu lub zakazu, a późniejsze podporządkowanie się nie chroni przed karą → funkcja represyjna, stymulująca i prewencyjna. nakładanie kar stanowi wymiar sprawiedliwości, więc odwołanie

(…)

… ze stosunków procesowych (w ramach tzw. policji sesyjnej), cel - utrzymanie ładu i porządku podczas czynności procesowych;
kary dyscyplinarne - wynikające ze stosunków wewnętrznych administracji (wobec funkcjonariuszy administracji, użytkowników zakładów administracyjnych czy członków samorządów specjalnych).
Tzw. sankcja nieważności - polega na odmowie uznania skutków prawnych czynności kon­wencjonalnej…
… i przez prawa użytkowników zakładu. → niektóre katalogi praw użytkowników (np. karty praw pacjenta) określają jedynie te prawa, które mają znaczenie zakład-użytkownik.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz