Rzeczy publiczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczy publiczne  - strona 1 Rzeczy publiczne  - strona 2

Fragment notatki:

Rzeczy publiczne Znaczenie przemian po 1989 r. - poddanie działalności administracyjnej w dużo większym stopniu prawu cywilnemu, co powoduje niebezpieczeństwo nieracjonalnego wykorzystania środków (ważne cele, a nie opłacalność) → dlatego kategoria rzeczy publicznych staje się potrzebna → SN - „SP funkcjonuje w obrocie prawnym na identycznych zasadach jak inne podmioty prawa cywilnego ”, a TK - „ Mienie komunalne jest rodzajem mienia publicznego i nie powinno być utożsamianie z mieniem prywatnym”. Proces kształtowania się regulacji prawnej stanowiącej źródło konstrukcji rze­czy publicznych: ustawy o samorządach - tworzenie zasad dysponowania mieniem samorządu terytorialnego → ochrona poprzez konieczność uzyskania zgody organów jednostek samorządu na decyzje dot. jego mienia - pomimo administracyjnego trybu tworzenia mienia komunalnego w drodze komunalizacji stanowi ono składnik mienia samorządu w rozumieniu cywilnopraw­ nym, a powyższe instrumenty stanowią jedynie uzupeł­ nienie tej zasady → szczególny status i w orzecznictwie określane jako mienie/majątek publiczny. art. 218 K. → obowiązek ustawowej regulacji sposobu zarządzania majątkiem SP → ustawa o zasa dach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa - ochrona mienia Skarbu Państwa: utworzenie nacz elnego organu - m.in. gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych oraz ochrona tego mienia (art. 1), uznanie znaczenia majątku publicz­ nego dla realizacji zadań aparatu państwowego instrumenty dla Minister SP to: prowadzenie ewidencji majątku Skarbu Państwa, kontrola państwowych jednostek organizacyjnych, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa lub działania w imieniu Skarbu Państwa, a także wyrażanie zgody na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami mająt­ kowymi o wartości przekraczającej 50000 euro → czynność prawna dokonana z naruszeniem obowiązku uzyskania zgody jest nieważna. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - obowiązek na wójtach i burmistrzach (prezydentach miast) składania Ministrowi SP informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego. Przepisy powyższe dają początek syste mowi informacji o zasobach mienia publicznego oraz służą budowie środków jego ochrony, a także stanowią podstawę szczególnego reżimu prawnego mienia publicznego. najpopularniejsza koncepcja dziś - wg S. Kasznicy - rzeczy publiczne są to wszystkie rzeczy, którymi państwo, jak również każdy inny związek publicznoprawny, posługuje się dla wyko­ nania swych zadań. 3 kategorie rzeczy publicznych: majątek skarbowy to rzeczy, które służą celom administracyj­nym pośrednio poprzez dostarczanie potrzebnych środków finansowych:

(…)

… są to wszystkie rzeczy, którymi państwo, jak również każdy inny związek publicznoprawny, posługuje się dla wyko­nania swych zadań. 3 kategorie rzeczy publicznych:
majątek skarbowy
to rzeczy, które służą celom administracyj­nym pośrednio poprzez dostarczanie potrzebnych środków finansowych: pieniądze, papiery wartościowe, ziemia i lasy państwowe, a także inne składniki majątkowe przynoszące dochody, jak przedsiębiorstwa…
… może nastąpić środkami administracyjnymi).
potrzeba wyodrębnienia tych dóbr - uzasadnione koniecznością analizy statusu mienia Skarbu Państwa i mienia samorządowego.
rzeczy służące do użytku powszechnego, czyli dobra publiczne
rzeczy będące w powszechnym użytku, z których może korzystać każdy bez uzyskiwania pozwolenia → drogi, place, mosty, przestrzeń powietrzna, wybrzeża morskie, wody publiczne, itp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz