Majątek i rzeczy publiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek i rzeczy publiczne - strona 1

Fragment notatki:

113. Klasyfikacja majątku publicznego a) majątek skarbowy - wszystko co dostarcza administracji niezbędnych środków finansowych do wykonywania jej zadań. Pośrednio służy wykonywaniu zadań przez administrację.
- gotówka, papiery wartościowe, przedsiębiorstwa
- status tego majątku jest regulowany prawem prywatnym, normy publicznoprawne pojawiają się sporadycznie. b) majątek administracyjny - służy administracji dzięki posiadanej wartości użytkowej. Zaplecze o charakterze technicznym. Do majątku administracyjnego należy zaliczyć budynki potrzebne administracji wraz z wyposażeniem.
- publicznoprawny charakter ze względu na bezpośrednie wykorzystanie (czasem charakter prywatnoprawny) c) rzeczy (dobra) publiczne - rzeczy, które zostają przeznaczone do powszechnego użytku, zakładającego możliwość korzystania z danej rzeczy przez wszystkich bez uzyskiwania w tym celu specjalnego pozwolenia. Do tej kategorii należą drogi, place, mosty, przestrzeń powietrzna, lub jest wynikiem nadania im określonego statusu administracyjnego. Charakter publicznoprawny.
- roszczenia odszkodowawcze ze względu na zły stan techniczny rzeczy publicznych i szkód jakie wywołały - charakter prywatnoprawny.
114. Pojęcie i cechy rzeczy publicznych Rzeczy - co do zasady są definiowane przez prawo cywilne, art. 45 KC - Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. Rzeczy publiczne - pojecie z dziedziny prawa administracyjnego, szersze pojecie, inna definicja niż ta z KC
- przedmioty materialne będące własnością państwa lub innego związku publicznoprawnego przeznaczone bezpośrednio do użytku powszechnego w zakresie pełnego lub ograniczonego korzystania, których status określają przede wszystkim przepisy prawa administracyjnego. Cechy rzeczy publicznych: - zakres przedmiotowy - pojęcie szersze niż w rozumieniu w KC (def. rzeczy publicznej),
- podmioty korzystają z praw właścicielskich - skarb państwa i JST,
- przeznaczone do powszechnego użytku z zamiarem realizacji bezpośredniego celu publicznego,
- możliwość wprowadzenia ograniczeń z sposobu korzystania,
- podlegają regulacji prawa publicznego,
115. Podmioty praw do rzeczy publicznych - własność Skarbu Państwa - w stosunkach cywilnoprawnych jest podmiotem praw i obowiązków, które dotyczą mienia państwowego nie należącego do innych państwowych osób prawnych (Art. 34 KC)
- osoba prawna (Art. 34 KC), która ma swoje gwarancje konstytucyjne, art. 218 konstytucji: Organizację Skarbu Państwa oraz sposób zarządzania majątkiem Skarbu Państwa określa ustawa, ale brak ustawy o skarbie państwa
- statio fisci - państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w stosunkach cywilnoprawnych działa w ramach swoich zadań w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.

(…)

… i wyodrębniony w strukturze państwa związek lokalnej społeczeństwa powołany do samodzielnego administracji publicznej i wyposażony w środki materialne umożliwiające realizację nałożonych zadań i przyznanych uprawnień. Jest to związane z niezależnością organów samorządowych, możliwością wyborów organów przedstawicielskich, stosowaniem władztwa administracyjnego oraz podległości nadzorowi państwa obejmującemu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz