Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1190
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inspekcje specjalne - omówienie zagadnienia 2 - strona 1

Fragment notatki:

Inspekcje specjalne to grupa w miarę jednorodnych, o określonym stopniu samodzielności (i odrębności organizacyjnej) instytucji, będących istotnym skład­ nikiem całego systemu kontroli w państwie , a także elementem składowym aparatu administracyjnego , np. I nspek­ cja Handlowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Transportu Drogowego; podobne do inspekcji w zakresie spełnianej roli - d ozory czy nadzory specja­ listyczne , jak np. Inspektorat Dozoru Jądrowego, Urząd Dozoru Technicznego; ujęcie strukturalne w przepisach inspekcja w przepisach nie jest tożsama z określonym podmiotem (jednostką administracyjną), lecz jest traktowana zbiorczo jako ogólna instytucja , powołana do określonych zadań → tak pojęta inspekcja powiązana jest z wyodrębnionym substratem organizacyjnym, który ma realizować zadania inspekcji, tzn. inspekcja (dozór, nadzór) w instytucjonalnym, organizacyjnym sensie oznacza nie jeden podmiot, ale złożoną strukturę powiązanych ze sobą ( z reguły w układzie pionowym) jednostek organizacyjnych, występujących jako organy inspekcji ; centralne organy inspekcji , tj. główni inspektorzy, działają­ cy przy pomocy głównych (centralnych) Inspektoratów, zajmują pozycję centralnych organów administracji rządowej → z reguły główni inspektorzy wyposażeni są we własne zadania i kompetencje oraz podporządkowani są określonym ministrom, funkcjonując w strukturach działów administracji (z wyjątkiem Państwowej Inspekcji Pracy powiązanej z Sejmem); terenowe organy inspekcji funkcjonują w zasadzie w ramach zespolonej administracji wojewódzkiej oraz w formule zespolenia administracji pod zwierzchnictwem starosty powiatowego; ujęcie kompetencyjne w przepisach przeważnie nie są instytucjami monofunkcyjnymi , tzn. posiada­ jącymi wyłącznie zadania i kompetencje kontrolne, ale również zadania i kompetencje typowe dla organów administracji państwowej (w tym kompetencje władcze, np. polegające na wydawaniu decyzji); ze względu na profil działania zalicza się je do sfery administracji obejmującej realizację reglamentacji administracyjnej w różnych dziedzinach; stanowią „policje administracyjne” wyposażone w silne atrybuty władzy administracyjnej sprawo­ wanej w formie nakazów i zakazów → inspekcje (dozory, nadzory) stano wią wyspecjalizowane służby administracyjne o funkcjach nadzorczo-regulatywnych i kontrolnych w wydzielonych dziedzinach spraw (przez co podobne są do urzędów centralnych). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz