Dr inż. Barbara Stefańska - strona 6

Prawo administracyjne - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY. Zak ł ad administracyjny ( zakład użyteczności publicznej): to względnie samodzielna jednostka organizacyjna wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe jej podstawowym celem jest ciągłe, bezpośrednie świadczenie usł ug socjalno-kulturalnych o szczególnym znac...

Różnice między organami naczelnymi a centralnymi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 952

organy centralne i organy naczelne - różnice. Organy centralne : organy naczelne + pozostałe organy centralne, niebędące naczelnymi, o Organy naczelne : RM, Prezes RM, ministrowie, kierujący działami administracji rządowej i ...

Podziały terytorialne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

podziały terytorialne •  podział terytorialny  – względnie trwałe  rozczłonkowanie terytorium paostwa,  dokonywanych za pomocą norm prawnych, w celu  określenia terytorialnego zasięgu działania  podmiotów administrujących •  ewolucja podziału terytorialnego : -czasy zaborów - okres międzywojenny - ...

Porozumienie - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Porozumienie należy do niewładczych form działania administracji i jest dwustronną lub wielostronną czynnością z za­ kresu prawa administracyjnego, dokonaną przez podmioty wykonujące administra­ cję publiczną, a dochodzącą do skutku na podstawie zgodnych oświadczeń woli tych podmiotów, opiera się n...

Przeniesienie kompetencji, pełnomocnictwo administracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2037

przeniesienie kompetencji, pełnomocnictwo administracyjne Istnieje generalny zakaz przenoszenia kompetencji, ale są wyjątki : możliwość przeniesienia kompetencji i pełnomocnictwo administracyjne, czyli działanie z upoważnienia organu. Działanie organu w zakresie kompetencji innego organu musi mieć ...

Triada Bernatzika - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 9702

triada Bernatzika 3 sytuacje, w których może się znaleźć podmiot administrowany w stosunku do administracji: interes faktyczny : ma się go w razie odniesienia bezpośredniej korzyści na skutek działania/ zaniechania organu administracji; nie jest prawnie chroniony i organ może go nie uwzględnić in...

Samorządowe Kolegia Odwoławcze 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 546

Samorządowe Kolegia Odwoławcze właściwość samorządowych kolegiów odwoławczych - sprawy z za­ kresu administracji publicznej, należące do właściwości jednostek samorządu tery­ torialnego rozstrzygane jako II instancja, a tak...

Decentralizacja - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

decentralizacja przeniesienie władztwa na podmioty odrębne od państwa wyposażenie ich w kompetencje/ środki finansowe/ rzeczowe uwolnienie ich od systemu hierarchicznego podporządkowania zasada decentralizacji w odniesieniu do samorządu terytorialnego samodzielność kompetencyjna +

Pełnomocnicy rządu - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

pełnomocnicy rządu RM może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom RM jest niecelowe Pełnomocnikiem rządu może być sekretarz/ podsekretarz stanu, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach , w zakresie zadań o zasięgu regionalnym - wojewoda. Pełnomocnikiem może...

Prawne formy działania administracji - Dzialanie prawnicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2086

PRAWNE FORMY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI •  prawne formy działania administracji  – typy  czynności organów administracji •  metody działania administracji  – sposoby  rozwiązywania spraw danego typu, zakładające  stosowanie różnych form działania (np. metoda  przekonywania, przymusu, podejmowania  dzi...