Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia 2

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia 2 - strona 1 Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia 2 - strona 2 Kompetencje prezesa RM - omówienie zagadnienia 2 - strona 3

Fragment notatki:

kompetencje RM Art. 146. 1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 146.2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. - domniemanie kompetencji na rzecz RM w zakresie polityki państwa ( kompetencje wykonawcze mające związek z funkcją rządzenia) czyli nie dotyczy kompetencji zarządzania sprawami lokalnymi Art. 146.3. Rada Ministrów kieruje administracją rządową. - kompetencja do koordynacji i kontroli działalności organów tej administracji, jednak nie mogą one naruszać ustawowo określonych kompetencji poszczególnych organów, pozwalają jednak na narzucenie tym organom jednolitej polityki działania, i stałe badanie realizacji te j polityki Art. 146. 4. W zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: ( nie jest to zamknięty katalog, a jedynie wyliczenie najważniejszych) 1)zapewnia wykonanie ustaw, ma też inicjatywę ustawodawczą i może nadawać swoim projektom klauzulę pilności, wyłączna inicjatywa - budżet, prowizorium, o zaciągnięciu długu publicznego, gwarancja finansowa państwav 2) wydaje rozporządzenia, tylko w takim zakresie w jakim zostanie do tego upoważniona przez obowiązujące ustawy; muszą być zgodne z ustawami i nie mogą wkraczać w materię objętą całkowitą wyłącznością ustawy 3) koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
4) chroni interesy Skarbu Państwa,
5) uchwala projekt budżetu państwa,
6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny, rząd może samodzielnie wprowadzić stan klęski żywiołowej oraz działań w zakresie zarządzania aktykryzysowego 8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa, wyrażanie zgody na pobyt / przemieszczanie się obcych wojsk na terytorium RP; rząd musi tu ściśle współpracować z prezydentem - od niego zależy wprowadzenie stanu wojennego i wyjątkowego ( konieczna kontrasygnata) 9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, również zadania związane z funkcjonowaniem instytucji UE. W tych organach wykonawczych, w których Polska jest reprezentowana przez przedstawicieli rządu, do rządu należy określenie stanowiska jakie zajmować będą przy podejmowaniu poszczególnych decyzji 10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,


(…)

… decyzji
10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
11) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
12) określa organizację i tryb swojej pracy.
13 ) wydaje uchwały - uchwały te o charakterze normatywnym muszą być wydawane na podstawie ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz