Dr inż. Barbara Stefańska - strona 4

Akty jednostronne - dwustronne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Akty jednostronne - dwustronne akty zależne od woli adresata (akty dwustronne) i akty od niego niezależne (akty jednostronne): akty zależne od woli adresata → do ich wydania konieczny jest uprzedni wniosek adresata o wydanie aktu (konieczna jego zgoda), z reguły przyznającego pewne uprawnienie i od...

Akty prawa miejscowego 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 525

Akty prawa miejscowego: rodzaj, nazwy, przedmiot i sposób uchwalania, ogłaszania określają ustawy szczególne o samorządzie i administracji terenowej: ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie - wojewoda i organy

Akty prawa miejscowego - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

akty prawa miejscowego Są wydawane przez organy samorządu terytorialnego i terenowe organy administracji rządowej. Zakres ich obowiązywania ograniczony jest do obszaru działania organu, który ustanowił ten akt. Akty te muszą być wydane na podstawie ustawy i w granicach zawartych w ustawach upoważni...

Ciężary publiczne - omówienie zagadnienia 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1827

Ciężary publiczne publiczne prawo pod­ miotowe - jest sytuacją obywatela ukształ­ towaną przez normę prawa administracyjnego, w której obywatel ten może skutecznie domagać się czegoś od państwa lub może w sposób niekwestionowany przez państwo coś uczynić realizując swój indywidualny interes - możno...

Ciężary publiczne - omówienie zagadnienia 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

ciężary publiczne Ciężar publiczny w znaczeniu szerszym : wszelkie obciążenia nadkładane na jednostki dla osiągnięcia celów realizowanych przez administrację publiczną ( w tym należności podatkowe) - pieniężne Ciężar publiczny w znaczeniu węższym : nałożenie na jednostkę obowiązku świadczenia o ch...

Czynności faktyczne - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Czynności faktyczne zdefiniowanie ich - kwestia sporna czynności faktyczne mogą kształtować stosunki prawne poprzez fakty, a nie reguły postępowania, a procedura dokonywania tych czynności opiera się na czysto fizycznym działaniu, a do ich dokonania nie ma zastosowania kpa, choć czasem dokonanie te...

Działania faktyczne i prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Działania faktyczne i prawne: Związanie Administracji Prawem wynika z konstytucji - zasada praworządności (legalizmu) - element państwa prawnego - organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, a jego przestrzeganie jest podstawowym obowiązkiem każdego organu państwa i każdego ...

Prawo administracyjne - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1400

ADMIN - Stefańska relacje między wojewoda a adm.niezespoloną -relacje między Prezesem RM a wojewodą -zadania gminy -samorządowe kolegium odwoławcze -pozwolenie na używtkowanie -podział nieruchomości poza tym bylo: przyrzeczenie, ugo...

Funkcje zlecone administracji publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3703

funkcje zlecone administracji publicznej Funkcje zlecone podmiotowi niebędącemu częścią aparatu państwowego np. organizacjom pożytku publicznego, organom samorządu z...

Informacja urzędowa i przyrzeczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1526

Informacja urzędowa i przyrzeczenie kwestia sporna rozróżnienie informacji urzędowej i tzw. przyrzeczenia administracyjnego → wg SN jeśli w stosunku do konkretnego adresata dla konkretnej sytuacji na jego pytanie udzielił odpowiedzi o stosowanej praktyce, a potem w takiej sytuacji zachował się odmi...