Dr Ewa Homa

note /search

Budownictwo ogólne II - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2261

Zagadnienia obowiązujące na egzamin z Budownictwa Ogólnego II 1. Obciążenia wg starych norm: Klasyfikacja obciążeń, stałe, zmienne. Zasady ustalania obciążeń , obc. charakteryst. obc. obliczeniowe. Kombinacje obciążeń : podstawowa, wyjątkowa, obciążenia w stanach granicznych użytkowania (zapisać...

Konstrukcja przegród zewnętrznych wg normy PN-EN ISO 6946 1990 - omówi...

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

PN-EN ISO 6946: 1999 W budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej bardzo istotną rolę odgrywa konstrukcja przegród zewnętrznych. Struktura tych przegród i rodzaj zastosowanych w nich materiałów wpływają zasadniczo na rodzaj procesów, jakie zachodzą na styku dwóch różnych ośrodków, ...

Droga o przekroju poprzecznym - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3703

1. PODTAWOWE OKREŚLENIA – droga w przekroju poprzecznym Rys. 1. Przekrój poprzeczny drogi DROGA - jest to liniowa budowla, łącząca określone miejsca w terenie, przeznaczona do ruchu i postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. ULICA* - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju poj...

Niweleta - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4389

1. Odczytujemy rzędne terenu i wszystkie punkty charakterystyczne z planu warstwicowego. a. rzędne terenu na początku i końcu planowanej trasy, b. warstwice na przecięciu z osią trasy z planu warstwicowego, c. rzędne terenu w punktach począt...

Droga w przekroju podłużnym - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1610

DROGA W PRZEKROJU PODŁUśNYM NIWELETA – jest podstawowym elementem przekroju podłuŜnego drogi. Składa się z odcinków o stałym pochyleniu oraz łuków wklęsłych lub wypukłych. Dla drogi jednojezdniowej – oś projektowanej niwelety ustala się wzdłuŜ osi ...

Ogólne warunki projektowania dróg - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

OGÓLNE WARUNKI PROJEKTOWANIA DRÓG 1. Warunki techniczne i ruchowe 2. Warunki ekonomiczne 3. Warunki środowiskowe 4. Warunki estetyki 5. Warunki związane z utrzymaniem drogi 6. Warunki wynikające z porozumień międzynarodowych 1 Ad. 1. Warunki techniczne i ruchowe. Standard techniczny oraz w...

Projekt budowlany - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

2. PROJEKT BUDOWLANY Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994-07-07 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414) z póĨniejszymi zmianami 2.1. Projekt budowlany powinien zawieraü: 1) projekt za...

Podział budownictwa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2114

1. WIADOMOĝCI WSTĉPNE Budownictwo - jest formą działalnoĞci człowieka związaną z wykonywaniem obiektów budowlanych. Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów budowlanych. Zajmuje siĊ ono równieĪ przebudową, odbudową, modernizacją, konserwacją i rozbiórką obiektów juĪ istnieją...

Rysunek techniczny - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

RYSUNEK TECHNICZNY •część rysunkowa •część tekstowa •tabliczka tytułowa Część rysunkowa – - elementy graficzne naleŜy rozmieszczać w układzie rzędów lub kolumn. - rysunek główny, jeŜeli taki występuje, powinien znaleźć się w lewym górnym rogu arkusza lub grupy rysunków. - rozmieszczając...

Projektowanie osi drogi w planie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Budownictwo
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1687

PROJEKTOWANIE OSI DROGI W PLANIE 1. Wprowadzenie Oś drogi w planie projektuje się na mapach w skali 1 : 1000 oraz 1 : 500. 1 : 500 – jest skalą stosowana w przypadku konieczności dokładniejszego pokazania w planie większej liczby elementów przekroju poprzecznego, np. przy projektowaniu ulic. Oś...