konstrukcja przegród zewnętrznych wg normy PN-EN ISO 6946 1990 - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
konstrukcja przegród zewnętrznych wg normy PN-EN ISO 6946 1990 - omówienie - strona 1 konstrukcja przegród zewnętrznych wg normy PN-EN ISO 6946 1990 - omówienie - strona 2 konstrukcja przegród zewnętrznych wg normy PN-EN ISO 6946 1990 - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PN-EN ISO 6946: 1999 W budynkach mieszkalnych i w budynkach użyteczności publicznej bardzo istotną rolę odgrywa konstrukcja przegród zewnętrznych. Struktura tych przegród i rodzaj zastosowanych w nich materiałów wpływają zasadniczo na rodzaj procesów, jakie zachodzą na styku dwóch różnych ośrodków, które te przegrody od siebie oddzielają.
Nieznajomość wymienionych tu procesów może spowodować, że w pomieszczeniach powstaną warunki gorsze dla użytkownika od występujących w danym momencie na zewnątrz.
Konstrukcja przegród zewnętrznych w budynkach, niezależnie od wymagań statycznych, powinna zapewnić również:
• ochronę przed przenikaniem ciepła na zewnątrz pomieszczeń,
• ochronę przed hałasem,
• ochronę przed zawilgoceniem wnętrza.
Sposoby przepływu ciepła
Przepływ ciepła z ciała o temperaturze wyższej do ciała chłodniejszego może odbywać się w następujący sposób:
• przez przewodzenie: przepływ ciepła następuje w wyniku przekazywania energii nagrzanych cząsteczek ciała cząsteczkom sąsiednim; • przez konwekcję, czyli unoszenie: następuje unoszenie się ciepła z po wierzchni nagrzanego ciała do powierzchni ciała nienagrzanego przy współdziałaniu ośrodka, w którym ciała te się znajdują; ruch ciepła na stępuje tu z dołu do góry, cząsteczki ośrodka po ogrzaniu unoszą się i oddają ciepło do ciała zimniejszego;
• przez promieniowanie: na powierzchni ogrzanego ciała powstają fale elektromagnetyczne, które rozchodząc się w ośrodku docierają do ciał zimniejszych, przekształcają się ponownie w energię cieplną i ogrzewają te ciała.
Izolacyjność termiczna przegród
Pod nazwą tą należy rozumieć zdolność przegrody do ochrony pomieszczeń przed przenikaniem ciepła na zewnątrz. Ponieważ zwykle mamy tu do czynienia z przewodzeniem ciepła — wprowadza się współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/(m⋅K)]. Zgodnie z obowiązującą normą o ochronie cieplnej budynków, współczynnik ten określa się, jako stosunek gęstości ustalonego strumienia cieplnego przewodzonego przez warstwę materiału — do spadku temperatury na określonej grubości tej warstwy. Niskie wartości współczynnika oznaczają bardzo dobre właściwości izolacyjne materiału (np styropian ma λ = 0,045 W/(m⋅K), wełna mineralna λ = 0,050 W/(m⋅K)), natomiast wysokie wartości tego współczynnika oznaczają dobrą, lub bardzo dobrą przewodność cieplną materiału (np. żelbet ma λ = 1,70 W/(m⋅K), stal λ = 57 W/(m⋅K)). Opór cieplny warstwy jednorodnej
R = d / λ
d - Grubość warstwy materiału
λ - obl. wsp. przenikania ciepła


(…)

… Uk - w sposób uproszczony - ze wzoru
UK=Uc+*U
w którym:
Uc - współczynnik przenikania ciepła przegrody, w watach na metr kwadratowy i kelwin. bez uwzględniania wpływu mostków cieplnych, *U - dodatek, wyrażający wpływ mostków cieplnych, Wartości dodatku*U wyrażającego wpływ mostków cieplnych
Rodzaj przegrody
*U
W/m2⋅K
Ściany zewnętrzne pełne, stropy poddasza, stropodachy, stropy nad piwnicami ściany…
…,itd. - obl.opory cieplne każdej warstwy
Przenikanie ciepła przez przegrodę
Izolacyjność termiczną przegród złożonych z kilku rodzajów materiałów (a z takimi mamy zwykle do czynienia) określa inny współczynnik — nazywany współczynnikiem przenikania ciepła. Oznaczany jest zwykle literą U ma miano [W/m2⋅K]. Im większa jest wartość tego współczynnika, tym gorsza jest izolacyjność cieplna przegrody, tym większy jest przepływ ciepła przez przegrodę. U=(RT)-1
Do wsp. przenikania ciepła należy stosować poprawki z uwagi na:
nieszczelności w warstwie izolacji
łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacji
opady na dach o odwróconym układzie warstw
Skorygowany współczynnik przenikania ciepła Uc uzyskuje się:
Uc=U+*U
*U=*Ug+*Uf+*Ut Poprawki z uwagi na nieszczelności
*U''
W/m2⋅K)
Opis nieszczelności
0,00…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz