Droga w przekroju podłużnym - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga w przekroju podłużnym - omówienie - strona 1 Droga w przekroju podłużnym - omówienie - strona 2 Droga w przekroju podłużnym - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

DROGA W PRZEKROJU PODŁUśNYM
NIWELETA – jest podstawowym elementem przekroju podłuŜnego drogi. Składa się
z odcinków o stałym pochyleniu oraz łuków wklęsłych lub wypukłych.
Dla drogi jednojezdniowej – oś projektowanej niwelety ustala się wzdłuŜ osi jezdni.
Dla drogi dwujezdniowej – oś projektowanej niwelety ustala się wzdłuŜ krawędzi
jezdni przy pasie dzielącym lub wzdłuŜ osi jezdni.
ZALECENIA OGÓLNE:
- dostosowanie przebiegu niwelety do ukształtowania terenu i warunków gruntowowodnych przy dąŜeniu do ograniczenia wartości pochyleń podłuŜnych oraz spadków traconych.
- zapewnienie odprowadzenia wody z korpusu drogi przez wyniesienie krawędzi korony drogi ponad teren,
- zapewnienie wymaganych warunków widoczności,
- stosowanie pochylenia niwelety na drodze nie mniejszego niŜ 0,3 %, na obiekcie
mostowym nie mniejszego niŜ 0,5 %, a w obrębie rampy drogowej nie mniejszego
niŜ 0,7%.
- w obszarach zabudowanych powiązanie jej wysokości z poziomem wejść do budynków, bram urządzeń podziemnych i nadziemnych itp,
- zapewnienie jej powiązania z punktami o ustalonej wysokości jak skrzyŜowania,
przejazdy kolejowe, przepusty, mosty itp,
- w miejscach naraŜonych na zaśnieŜenie wyniesienie niwelety nad charakterystyczną pokrywę śnieŜną przynajmniej o 0,5 m na drogach klasy GP i 0,3 m na drogach
klasy G.
WYNIESIENIE KRAWĘDZI DROGI ponad teren na wysokość:
- 0,8 do 1,0 m w gruntach wysadzinowych i wątpliwych,
- 0,6 do 0,8 w gruntach niewysadzinowych.
POCHYLENIA PODŁUśNE NIWELETY:
- największe dopuszczalne pochylenia niwelety ustalane są na podstawie przyjętej
wartości prędkości projektowej Vp.
Prędkość projektowa [km/h]
Największe dopuszczalne pochylenia niwelety [%]
100 80 70 60 50 40
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
Zaleca się stosowanie pochyleń niwelety nie większych niŜ 4%:
- na mostach i w tunelach,
- na wysokich nasypach stanowiących dojazdy do obiektu,
- na serpentynach.
Najmniejsze pochylenie niwelety ze względu na odwodnienie wynosi 0,5%, a wyjątkowo 0,3%.
W obrębie rampy drogowej zaleca się stosowanie pochyleń podłuŜnych nie mniejszych od 0,7 %.
DŁUGOŚC ODCINKÓW O STAŁYM POCHYLENIU:
- zaleca się, by długość odcinka o pochyleniu podłuŜnym większym niŜ 2/3 największego dopuszczalnego pochylenia niwelety nie przekraczała wartości:
Pochylenie podłuŜne [%]
Długość odcinka [m]
10 9
8
7
6
≤4
200 500 700 800 1000 2000
NAJMNIEJSZE ZALECANE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ZAŁAMANIAMI NIWELETY
Prędkość projektowa [km/h]
Najmniejsza zalecana odległość
między załamaniami niwelety [m]
100
80
70
60


(…)

… łuku pionowego):
a. Wzajemne przesunięcie wierzchołków załamań trasy w planie i przekroju podłuŜnym nie było większe od ¼ długości odcinka krzywoliniowego
w planie (rys. c),
b. Długość odcinka krzywoliniowego w planie (łuku kołowego z krzywymi
przejściowymi) była większa od długości łuku wypukłego o około 10%,
c. Zmiana kierunku trasy od początku krzywej w panie do najwyŜszego
punktu łuku wypukłego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz