podział budownictwa - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podział budownictwa - omówienie - strona 1 podział budownictwa - omówienie - strona 2 podział budownictwa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

1. WIADOMOĝCI WSTĉPNE
Budownictwo - jest formą działalnoĞci człowieka związaną z wykonywaniem obiektów
budowlanych. Głównym zadaniem budownictwa jest wznoszenie nowych obiektów
budowlanych. Zajmuje siĊ ono równieĪ przebudową, odbudową, modernizacją, konserwacją
i rozbiórką obiektów juĪ istniejących.
1.1. Podziały budownictwa
a) ze wzglĊdu na przeznaczenie budowli i budynków:
- budownictwo miejskie
budownictwo mieszkaniowe – bud. mieszkalne i usługowe (handlowe,
biurowe, szkoły, szpitale)
budownictwo komunalne – sieci (wod., kan., gaz, elektryczne), obiekty małej
architektury (zieleĔce, ogrodzenia, pomniki, Ğmietniki)
- budownictwo przemysłowe
słuĪące technologii produkcji (hale, silosy, kominy, szyby górnicze)
oraz towarzyszące im: składowiska, magazyny, obiekty administracyjne,
socjalne, itp.
- budownictwo komunikacyjne
drogi kołowe i Īelazne (kolejowe) wraz z dworcami, mosty, wiadukty,
skrzyĪowania dróg
- budownictwo rolnicze
słuĪące bezpoĞrednio produkcji rolnej (suszarnie pasz i owoców, chlewy,
obory, stawy rybne, składy płodów rolnych), rolnicze zabudowania
mieszkalne
- budownictwo wodne
morskie – falochrony, latarnie morskie, nabrzeĪa, mola
Ğródlądowe - zapory wodne, umocnienia brzegów rzek
b) ze wzglĊdu na usytuowanie wzgl. powierzchni terenu:
- nadziemne - słupy energetyki, maszty anten nadawczych, budynki (na ogół)
- naziemne - drogi kołowe, szlaki kolejowe
- podziemne - sieci podziemnego uzbrojenia terenu, szyby, tunele
c) ze wzglĊdu na gabaryty:
- obiekty wielko-gabarytowe - hale fabryczne, zapory wodne, Pałac Kultury
i Nauki
- obiekty Ğrednio-gabarytowe – budynki mieszkalne;
- obiekty małe – pachołki (słupki) drogowe rozstawiane co 100m
d) ze wzglĊdu na załoĪoną trwałoĞü:
- obiekty tymczasowe - przeznaczone do czasowego uĪytkowania w okresie
krótszym od ich trwałoĞci technicznej, a takĪe obiekty budowlane niepołączone
trwale z gruntem (kioski uliczne, pawilony sprzedaĪy ulicznej, przekrycia
namiotowe, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, baraki, rusztowania).
- obiekty stałe – obiekty trwale połączone z gruntem. Czas ich trwania nie jest
z góry okreĞlony, uĪytkowane są do Ğmierci technicznej (zniszczenia
naturalnego) lub gdy przestają spełniaü aktualne wymagania funkcji
(np. zbyt wąski most)
1.2. Definicje
(Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994-07-07 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414)
z póĨniejszymi zmianami
Obiekt budowlany
ilekroü w Prawie budowlanym mowa jest o obiekcie budowlanym naleĪy przez to
rozumieü:
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
- budowlĊ stanowiąca całoĞü techniczno-uĪytkową wraz z instalacjami
i urządzeniami,
- obiekt małej architektury.
Budynek
to obiekt budowlany:
- trwale związany z gruntem,
- wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych (Ğcian i stropów)
- posiadający fundament i dach.
przykłady: dom mieszkalny, szkoła, szpital, hala magazynowa, hala przemysłowa.
Obiekt małej architektury
to niewielki obiekt budowlany w szczególnoĞci:
a) kultu religijnego (krzyĪe, kapliczki, figury)

(…)

… przeniesienia wszelkiego rodzaju obciąĪeĔ i oddziaływaĔ na niego
działających.
parametry osłonowe:
- osłoniĊcie zamkniĊtej wewnątrz budynku przestrzeni umoĪliwiające uzyskanie
Īądanych parametrów temperatury i wilgotnoĞci
- spełnienie wymagaĔ bezpieczeĔstwa przeciwpoĪarowego
- spełnienie wymagaĔ ochrony mienia przed kradzieĪą
b) BEZPIECZEēSTWA
czyli byü wykonany według prawideł sztuki budowlanej.
c) ESTETYKI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz