ogólne warunki projektowania dróg - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ogólne warunki projektowania dróg - omówienie - strona 1 ogólne warunki projektowania dróg - omówienie - strona 2 ogólne warunki projektowania dróg - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

OGÓLNE WARUNKI PROJEKTOWANIA DRÓG
1. Warunki techniczne i ruchowe
2. Warunki ekonomiczne
3. Warunki środowiskowe
4. Warunki estetyki
5. Warunki związane z utrzymaniem drogi
6. Warunki wynikające z porozumień międzynarodowych
1
Ad. 1. Warunki techniczne i ruchowe.
Standard techniczny oraz wyposaŜenie drogi powinny zapewniać:
bezpieczeństwo ruchu, realizację załoŜonej funkcji drogi oraz wymagany
PSR.
PSR* - poziom swobody ruchu – miara warunków ruchu stosowana w
metodach obliczania przepustowości.
Droga powinna zachować jednorodność geometryczną na moŜliwie
długich odcinkach. Zmiany w ukształtowaniu drogi naleŜy wprowadzać w
miejscach charakterystycznych, np. w obszarach skrzyŜowań i węzłów,
na odcinkach przejścia z terenów niezurbanizowanych w zurbanizowane
i odwrotnie lub na odcinkach widocznych zmian ukształtowania terenu.
JeŜeli nie ma takich miejsc, zmianę parametrów geometrycznych drogi
naleŜy wprowadzać stopniowo.
Ad. 2. Warunki ekonomiczne.
Projekt przedsięwzięcia powinien zawierać analizę ekonomiczną
proponowanych rozwiązań z porównaniem kosztów oraz korzyściami dla
uŜytkowników w okrasie budowy i eksploatacji.
Ad. 3. Warunki środowiskowe:
− naleŜy ograniczać negatywny wpływ drogi i ruchu na środowisko
człowieka (np. chronić zabytki, parki narodowe i krajobrazowe oraz
inne cenne elementy zagospodarowania terenu, brać pod uwagę
rzeźbę terenu i otaczający krajobraz);
− naleŜy ograniczać negatywny wpływ otoczenia na warunki i
bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. przy proj. zaleca się omijać
tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (ze wzgl. na
koszty) takie jak bagna, tereny zalewowe, tereny osuwiskowe i szkód
górniczych.
Ad. 4. Warunki estetyki.
NaleŜy uwzględnić przy projektowaniu geometrycznych elementów
drogi, zagospodarowaniu pasa drogowego oraz przy kształtowaniu
otoczenia drogi.
2
Ad. 5. Warunki związane z utrzymaniem drogi.
Ze względu na utrzymanie drogi zaleca się:
przy trasowaniu wykorzystanie naturalnych cech terenu w celu
zmniejszenia kosztów odśnieŜania, a takŜe ograniczenie ingerencji w
naturalny system odwodnienia,
unikanie prowadzenia drogi po terenach osuwiskowych, słabonośnych
(co moŜe podnieść koszty utrzymania)
takie kształtowanie drogi, aby ograniczyć zastosowanie urządzeń
zabezpieczenia ruchu i ochrony środowiska (bariery ochronne, ekrany
przeciwhałasowe),
zapewnienie dostępności sprzętu utrzymaniowego do drogi.
Ad. 6. Warunki wynikające z porozumień międzynarodowych
(odnośnie parametrów technicznych i wyposaŜenia dróg zaliczanych do
sieci dróg międzynarodowych.
3
PARAMETRY UWZGLĘDNIANE
PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG
1.
2.
3.
Podstawowe parametry ruchu drogowego
Wybrane cechy pojazdów
Parametry techniczne projektowania dróg
1.
Podstawowe parametry ruchu drogowego
Ruch drogowy charakteryzują ponadto:
− miarodajne godzinowe natęŜenie ruchu jest to pomierzone lub
prognozowane natęŜenie ruchu pojazdów rzeczywistych w 50-tej
godzinie w roku [L.Poj/h]. (W 50-tej godzinie ze zbioru 8760
godzinowych

(…)

…, średnio w ciągu jednego roku [L.Poj/d],
− średnia prędkość podróŜy potoku pojazdów jest średnią
arytmetyczną prędkości wszystkich pojazdów samochodowych na
danym odcinku drogi,
− rodzajowa struktura ruchu określa udział wyróŜnionych kategorii
pojazdów w potoku ruchu (motocykle, samochody osobowe,
samochody dostawcze itd.) – parametr niosący informacje o
obciąŜeniu konstrukcji jezdni.
− kierunkowy rozkład…
…,
- projektowania skrzyŜowań, węzłów i sygnalizacji świetlnej,
- w analizie ekonomicznej przy projektowaniu urządzeń i
obiektów MOP.
Ocena przepustowości odcinka drogi skrzyŜowania lub węzła
polega na porównaniu teoretycznie wyliczonej przepustowości z
istniejącym lub prognozowanym miarodajnym godzinowym natęŜeniem
ruchu.
Przepustowość odcinka drogi między skrzyŜowaniami jest to
największa liczba pojazdów, które mogą przejechać przez przekrój
poprzeczny drogi, jezdni lub pasa ruchu w jednym kierunku (dla dróg
jednojezdniowych w obu kierunkach) w ciągu godziny, w dogodnych
warunkach atmosferycznych.
Warunki, w jakich odbywa się ruch pojazdów na drodze przy
miarodajnym godzinowym natęŜeniu ruchu są określone przez poziomy
swobody ruchu (PSR).
Jest 6 PSR oznaczonych nazwami literowymi: A, B, C, D, E i F, przy
czym…
… = vp + (10 lub 20 km/h)
(vm ≤ vp + 20 km/h)
to jest szczegółowo określone i zaleŜy od liczby jezdni, obszaru
(zabudowany czy niezabudowany)
vm słuŜy do ustalania:
− najmniejszych odległości widoczności na zatrzymanie,
− najmniejszych odległości widoczności na wyprzedzanie,
− pochylenia poprzecznego jezdni na łuku w planie,
− najmniejszego promienia łuku w planie, przy którym moŜna stosować
pochylenie…
… zalecanych,
− dostosowanie w terenie falistym przebiegu drogi do ukształtowania
terenu, unikanie w przekroju podłuŜnym spadków terenowych oraz
skoordynowanie niwelety z planem (prawidłowe rozmieszczenie łuków
w planie i podłuŜnym),
− przekroju dąŜenie w terenie górskim do jak najpełniejszego wpisania
drogi w teren, zwracając szczególną uwagę na warunki gruntowowodne i geologiczne, a przy koordynacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz