Ogólne warunki projektowania dróg-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne warunki projektowania dróg-opracowanie - strona 1 Ogólne warunki projektowania dróg-opracowanie - strona 2 Ogólne warunki projektowania dróg-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OGÓLNE WARUNKI PROJEKTOWANIA DRÓG
1. Warunki techniczne i ruchowe
2. Warunki ekonomiczne
3. Warunki środowiskowe
4. Warunki estetyki
5. Warunki związane z utrzymaniem drogi
6. Warunki wynikające z porozumień międzynarodowych
1
Ad. 1. Warunki techniczne i ruchowe.
Standard techniczny oraz wyposaŜenie drogi powinny zapewniać:
bezpieczeństwo ruchu, realizację załoŜonej funkcji drogi oraz wymagany
PSR.
PSR* - poziom swobody ruchu – miara warunków ruchu stosowana w
metodach obliczania przepustowości.
Droga powinna zachować jednorodność geometryczną na moŜliwie
długich odcinkach. Zmiany w ukształtowaniu drogi naleŜy wprowadzać w
miejscach charakterystycznych, np. w obszarach skrzyŜowań i węzłów,
na odcinkach przejścia z terenów niezurbanizowanych w zurbanizowane
i odwrotnie lub na odcinkach widocznych zmian ukształtowania terenu.
JeŜeli nie ma takich miejsc, zmianę parametrów geometrycznych drogi
naleŜy wprowadzać stopniowo.
Ad. 2. Warunki ekonomiczne.
Projekt przedsięwzięcia powinien zawierać analizę ekonomiczną
proponowanych rozwiązań z porównaniem kosztów oraz korzyściami dla
uŜytkowników w okrasie budowy i eksploatacji.
Ad. 3. Warunki środowiskowe:
− naleŜy ograniczać negatywny wpływ drogi i ruchu na środowisko
człowieka (np. chronić zabytki, parki narodowe i krajobrazowe oraz
inne cenne elementy zagospodarowania terenu, brać pod uwagę
rzeźbę terenu i otaczający krajobraz);
− naleŜy ograniczać negatywny wpływ otoczenia na warunki i
bezpieczeństwo ruchu drogowego (np. przy proj. zaleca się omijać
tereny o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych (ze wzgl. na
koszty) takie jak bagna, tereny zalewowe, tereny osuwiskowe i szkód
górniczych.
Ad. 4. Warunki estetyki.
NaleŜy uwzględnić przy projektowaniu geometrycznych elementów
drogi, zagospodarowaniu pasa drogowego oraz przy kształtowaniu
otoczenia drogi.
2
Ad. 5. Warunki związane z utrzymaniem drogi.
Ze względu na utrzymanie drogi zaleca się:
przy trasowaniu wykorzystanie naturalnych cech terenu w celu
zmniejszenia kosztów odśnieŜania, a takŜe ograniczenie ingerencji w
naturalny system odwodnienia,
unikanie prowadzenia drogi po terenach osuwiskowych, słabonośnych
(co moŜe podnieść koszty utrzymania)
takie kształtowanie drogi, aby ograniczyć zastosowanie urządzeń
zabezpieczenia ruchu i ochrony środowiska (bariery ochronne, ekrany
przeciwhałasowe),
zapewnienie dostępności sprzętu utrzymaniowego do drogi.
Ad. 6. Warunki wynikające z porozumień międzynarodowych
(odnośnie parametrów technicznych i wyposaŜenia dróg zaliczanych do
sieci dróg międzynarodowych.
3
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz