Drogi i ulice

note /search

Obliczenia - prognoza ruchu

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1295

Założenia do projektu - droga kategorii G - teren płaski - prędkość projektowa Vp = 70 km/h - maksymalne długości odcinków prostych lp = 1200 m - minimalne długości odcinków prostych zawartych między odcinkami krzywoliniowymi o zgodnym kierunku zwrotu l = 250 m - minimalne długości odcinków pro...

Formy organizacji ruchu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1162

Formy organizacji ruchu na poprawę kom zbiorowej - ograniczenie manewrów na skrzyżowaniu - wydzielenie części jezdni dla pojazdów komunikacji zbiorowej( odcinki międzywęzłowe: współbieżne, przeciwbieżne, zmiennokierunkowe|na wlotach skrzyżowań (p...

Drogi i ulice - zadanienia na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1946

Zagadnienia na kolokwium W1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Podział administracyjny (funkcjonalny) dróg Klasyfikacja techniczna dróg Definicje: droga / ulica, skrzyŜowanie / węzeł Podział uŜytkowników drogi (uczestnicy ruchu) Podstawowe parametry strumienia ruchu Definicja: NatęŜenie ruchu (SDR)...

Definicje klas technicznych dróg-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1162

DEFINICJE KLAS TECHNICZNYCH DRÓG DROGA KLASY A – autostrada: jest drogą przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nieobsługującą przyległego terenu: a) wyposaŜoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie, b) posiadającą wielopoziomowe skrzyŜowania (tzn. węzł...

Droga w przekroju podłużnym-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2149

DROGA W PRZEKROJU PODŁUśNYM NIWELETA – jest podstawowym elementem przekroju podłuŜnego drogi. Składa się z odcinków o stałym pochyleniu oraz łuków wklęsłych lub wypukłych. Dla drogi jednojezdniowej – oś projektowanej niwelety ustala się wzdłuŜ osi ...

Droga w przekroju poprzecznym-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3031

1. PODTAWOWE OKREŚLENIA – droga w przekroju poprzecznym Rys. 1. Przekrój poprzeczny drogi DROGA - jest to liniowa budowla, łącząca określone miejsca w terenie, przeznaczona do ruchu i postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. ULICA* - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju poj...

Klasyfikacja dróg-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2758

2. KLASYFIKACJA DRÓG PODSTAWOWE OKREŚLENIA SKRZYśOWANIE - jest to przecięcie lub połączenie dróg w jednym poziomie, umoŜliwiające pełny lub częściowy wybór kierunku jazdy. WĘZEŁ - jest to krzyŜowanie się lub połączenie dróg w róŜnych poziomach zapewniające pełny lub częściowy wybór kierunku jazd...

Ogólne warunki projektowania dróg-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1351

OGÓLNE WARUNKI PROJEKTOWANIA DRÓG 1. Warunki techniczne i ruchowe 2. Warunki ekonomiczne 3. Warunki środowiskowe 4. Warunki estetyki 5. Warunki związane z utrzymaniem drogi 6. Warunki wynikające z porozumień międzynarodowych 1 Ad. 1. Warunki techniczne i ruchowe. Standard techniczny oraz w...

Parametry uwzględniane przy projektowaniu dróg - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2555

PARAMETRY UWZGLĘDNIANE PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG 1. 2. 3. Podstawowe parametry ruchu drogowego Wybrane cechy pojazdów Parametry techniczne projektowania dróg 1. Podstawowe parametry ruchu drogowego Ruch drogowy charakteryzują ponadto: − miarodajne godzinowe natęŜenie ruchu jest to pomierzo...

Projektowanie osi drogi w planie-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Drogi i ulice
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1743

PROJEKTOWANIE OSI DROGI W PLANIE 1. Wprowadzenie Oś drogi w planie projektuje się na mapach w skali 1 : 1000 oraz 1 : 500. 1 : 500 – jest skalą stosowana w przypadku konieczności dokładniejszego pokazania w planie większej liczby elementów przekroju poprzecznego, np. przy projektowaniu ulic. Oś...