Droga w przekroju poprzecznym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga w przekroju poprzecznym-opracowanie - strona 1 Droga w przekroju poprzecznym-opracowanie - strona 2 Droga w przekroju poprzecznym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1. PODTAWOWE OKREŚLENIA – droga w przekroju poprzecznym
Rys. 1. Przekrój poprzeczny drogi
DROGA - jest to liniowa budowla, łącząca określone miejsca w terenie, przeznaczona do ruchu i postoju pojazdów oraz ruchu pieszych.
ULICA* - wydzielony prawnie pas terenu przeznaczony do ruchu i postoju pojazdów.
Składa się z jezdni, przylegających do jej boków krawęŜników i chodników do ruchu
pieszego. Ponadto pod ulicami z zasady są prowadzone podziemne instalacje.
PAS DROGOWY - jest to wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi, wraz z leŜącymi w jej ciągu:
obiektami inŜynierskimi,
placami,
zatokami postojowymi,
chodnikami,
ścieŜkami rowerowymi,
drogami zbiorczymi,
drzewami i krzewami
oraz urządzeniami związanymi z obsługą i ochroną drogi, obsługą ruchu i ochroną
środowiska,
a takŜe zawierający rezerwę terenu pod przyszłą rozbudowę drogi.
Szerokość pasa drogowego jest zmienna i zaleŜy od klasy drogi oraz przyjętych na
danym odcinku elementów przekroju poprzecznego (od kilku do kilkudziesięciu metrów).
TOROWISKO ZIEMNE - pas tereny zajęty pod drogę i urządzenia odwadniające.
KORONA DROGI - jest to część drogi obejmująca jezdnię (lub jezdnie) z poboczami
i chodnikami, a w miarę potrzeb równieŜ inne elementy, jak np. dodatkowe pasy ruchu, pasy dzielące, zatoki postojowe i autobusowe.
JEZDNIA - jest to część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. Konstrukcja
jezdni składa się z utworzonych sztucznie warstw i obejmuje równieŜ podłoŜe gruntowe.
PAS RUCHU - to kaŜdy z podłuŜnych pasów jezdni wystarczających do ruchu pojazdów.
1
KORPUS DROGI - część torowiska ograniczona od góry koroną drogi i skarpami
nasypu lub wewnętrznymi skarpami wykopu (rowu).
KORYTO JEZDNI - jest wykopem określonej głębokości, w którym wykonuje się konstrukcję jezdni. Głównym zadaniem konstrukcji jezdni jest przejęcie obciąŜeń bezpośrednio od kół pojazdów i przekazanie ich (rozprzestrzenienie) na podłoŜe gruntowe.
Podczas budowy jezdni obowiązuje zasada, Ŝe kaŜda warstwa wyŜej połoŜona powinna mieć nośność większą od ułoŜonej niŜej.
Rys. 2. Schematyczny układ warstw w korycie jezdni
POBOCZE - jest to część korony drogi przyległa do jezdni, wykorzystywana do ruchu
pieszych i zwierząt, a w szczególnych przypadkach do ruchu i postoju pojazdów.
Pobocze moŜe być gruntowe lub utwardzone:
- na poboczu gruntowym umieszcza się znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
- utwardzone pobocze jest wyposaŜone w nawierzchnię o nośności wystarczającej
do postoju i ruchu pojazdów.
PAS DZIELACY - jest to część korony drogi stanowiąca fizyczne rozdzielenie jezdni
przeznaczonych dla przeciwnych kierunków ruchu.
DROGA ZBIORCZA - jest elementem drogi o ograniczonej dostępności lub samodzielną drogą i jest przeznaczona do bezpośredniej obsługi przyległego terenu.
2
Rys. 3. Przekrój poprzeczny drogi ze wskazaniem drogi zbiorczej
SKRAJNIA DROGOWA - jest to przestrzeń przeznaczona dla uŜytkowników dróg, w
której muszą pomieścić się zewnętrzne obrysy

(…)

….
Szerokość skrajni drogowej przyjmuje się, jako szerokość jezdni powiększoną o szerokość poboczy.
Wysokość skrajni drogowej zawiera się w przedziale od 4,50 do 5,00 m.
Zaleca się zwiększenie wysokości skrajni (4,50 m) o co najmniej 0, 20 m (droga klasy
GP) lub 0,10 m (droga klasy G) w miejscu gdzie nad drogą projektuje się nowy lub
modernizuje istniejący obiekt mostowy (aby moŜliwe było wzmacnianie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz