Parametry uwzględniane przy projektowaniu dróg - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Parametry uwzględniane przy projektowaniu dróg - wykład - strona 1 Parametry uwzględniane przy projektowaniu dróg - wykład - strona 2 Parametry uwzględniane przy projektowaniu dróg - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PARAMETRY UWZGLĘDNIANE
PRZY PROJEKTOWANIU DRÓG
1.
2.
3.
Podstawowe parametry ruchu drogowego
Wybrane cechy pojazdów
Parametry techniczne projektowania dróg
1.
Podstawowe parametry ruchu drogowego
Ruch drogowy charakteryzują ponadto:
− miarodajne godzinowe natęŜenie ruchu jest to pomierzone lub
prognozowane natęŜenie ruchu pojazdów rzeczywistych w 50-tej
godzinie w roku [L.Poj/h]. (W 50-tej godzinie ze zbioru 8760
godzinowych natęŜeń ruchu uszeregowanych od największego do
najmniejszego),
− średni dobowy ruch w roku (SDR) jest to obliczana na podstawie
pomiarów ruchu lub prognozowana liczba pojazdów rzeczywistych
przejeŜdŜających przez dany przekrój drogi w ciągu 24 kolejnych
godzin, średnio w ciągu jednego roku [L.Poj/d],
− średnia prędkość podróŜy potoku pojazdów jest średnią
arytmetyczną prędkości wszystkich pojazdów samochodowych na
danym odcinku drogi,
− rodzajowa struktura ruchu określa udział wyróŜnionych kategorii
pojazdów w potoku ruchu (motocykle, samochody osobowe,
samochody dostawcze itd.) – parametr niosący informacje o
obciąŜeniu konstrukcji jezdni.
− kierunkowy rozkład ruchu procentowy udział ruchu w
poszczególnych kierunkach, w odniesieniu do ruchu w całym przekroju
drogi, w godzinie odpowiadającej występowaniu miarodajnego
godzinowego natęŜenia ruchu.
− okresowe wahania ruchu zmiany wartości natęŜeń ruchu w
określonym przedziale czasu (sezonowe, tygodniowe, dobowe i
godzinowe; średni dobowy ruchu miesięczny w ciągu roku; ruch
dobowy w ciągu tygodnia; ruch godzinny w ciągu doby; ruch w
przedziałach 15 minutowych w godzinach szczytu.)
4
Projekty i modernizacje dróg powinny być oparte na analizie
istniejącego ruchu oraz na prognozie ruchu sporządzonej wg
horyzontów czasowych od 5 do 20 lat (zaleŜnie od rodzaju
przedsięwzięcia np. klasy drogi).
Parametry powyŜsze są wykorzystywane do:
- oceny przepustowości i warunków ruchu,
- wymiarowania przekroju poprzecznego drogi,
- projektowania skrzyŜowań, węzłów i sygnalizacji świetlnej,
- w analizie ekonomicznej przy projektowaniu urządzeń i
obiektów MOP.
Ocena przepustowości odcinka drogi skrzyŜowania lub węzła
polega na porównaniu teoretycznie wyliczonej przepustowości z
istniejącym lub prognozowanym miarodajnym godzinowym natęŜeniem
ruchu.
Przepustowość odcinka drogi między skrzyŜowaniami jest to
największa liczba pojazdów, które mogą przejechać przez przekrój
poprzeczny drogi, jezdni lub pasa ruchu w jednym kierunku (dla dróg
jednojezdniowych w obu kierunkach) w ciągu godziny, w dogodnych
warunkach atmosferycznych.
Warunki, w jakich odbywa się ruch pojazdów na drodze przy
miarodajnym godzinowym natęŜeniu ruchu są określone przez poziomy
swobody ruchu (PSR).
Jest 6 PSR oznaczonych nazwami literowymi: A, B, C, D, E i F, przy
czym:
A - to najlepszy poziom,
A, B - przy projektowaniu dróg klasy GP, G i Z nie powinny występować
ze względów ekonomicznych,
F - najgorszy, do którego nie naleŜy dopuszczać na drogach ze względu
na bezpieczeństwo i warunki ruchu.
5
NatęŜenie krytyczne

(…)

… widoczności,
która umoŜliwi zatrzymanie pojazdu przed przeszkodą na jezdni, czyli
ustala się najmniejsze odległości widoczności na zatrzymanie Lz .
14
Lz zaleŜą od prędkości miarodajnej i pochylenia podłuŜnego; im większa
vm, tym większe minimalne odległości widoczności na zatrzymanie,
Lz = L1 + L2 + L3
L1 – opóźnienie z zaskoczenia,
L2 – droga hamowania,
L3 – odległość bezp.
Na podstawie odległości…
… terenowych oraz
skoordynowanie niwelety z planem (prawidłowe rozmieszczenie łuków
w planie i podłuŜnym),
− przekroju dąŜenie w terenie górskim do jak najpełniejszego wpisania
drogi w teren, zwracając szczególną uwagę na warunki gruntowowodne i geologiczne, a przy koordynacji niwelety z planem kierowanie
się względami bezpieczeństwa ruchu i ekonomiki rozwiązań.
Droga GP klasy powinna omijać małe miasta…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz