Definicje klas technicznych dróg-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje klas technicznych dróg-opracowanie - strona 1 Definicje klas technicznych dróg-opracowanie - strona 2 Definicje klas technicznych dróg-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

DEFINICJE KLAS TECHNICZNYCH DRÓG
DROGA KLASY A – autostrada: jest drogą przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nieobsługującą przyległego terenu:
a) wyposaŜoną przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyŜowania (tzn. węzły, przejazdy) ze wszystkimi
przecinającymi ją drogami komunikacji,
c) wyposaŜoną w urządzenia obsługi podróŜnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla uŜytkowników autostrady.
DROGA KLASY S – ekspresowa: jest drogą przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pojazdów samochodowych i nieobsługującą przyległego terenu:
a) wyposaŜoną w jedną lub dwie jezdnie,
b) posiadającą wielopoziomowe skrzyŜowania (tzn. węzły, przejazdy) z przecinającymi ją innymi drogami komunikacji, z dopuszczeniem wyjątkowo jednopoziomowych skrzyŜowań z drogami publicznymi,
c) wyposaŜoną w urządzenia obsługi podróŜnych, pojazdów i przesyłek, przeznaczone wyłącznie dla uŜytkowników drogi.
DROGA KLASY GP – główna: jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich uŜytkowników dróg z moŜliwością ograniczenia ruchu niektórych grup uŜytkowników lub rodzajów pojazdów. Droga tej klasy charakteryzuje się tym, Ŝe:
a) ma jedną dwupasmową jezdnię dwukierunkową lub dwie jezdnie jednokierunkowe,
b) ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi na skrzyŜowaniach lub węzłach,
c) krzyŜuje się z innymi rodzajami tras komunikacyjnych z zasady w róŜnych poziomach,
d) dostępność do drogi jest częściowo ograniczona a wyjątkowo nie ograniczona,
e) w zasadzie omija tereny o zwartej zabudowie.
Ponadto droga tej klasy technicznej pełni funkcję drogi krajowej i zapewnia:
• powiązania regionalnych ośrodków administracyjnych, gospodarczych i turystycznych,
• połączenia międzynarodowe nie obsługiwane przez dogi klasy A i S,
• waŜniejsze połączenia miast o znaczeniu regionalnym między sobą,
• inne połączenia uzasadnione potrzebami ruchowymi.
DROGA KLASY G – główna ruchu przyspieszonego: jest ogólnodostępną drogą
przeznaczoną dla wszystkich uŜytkowników. Droga tej klasy charakteryzuje się tym,
Ŝe:
a) ma jedną dwupasmową jezdnię dwukierunkową lub wyjątkowo dwie jezdnie jednokierunkowe,
b) ma zapewnione połączenia z drogami publicznymi z reguły na skrzyŜowaniach
lub wyjątkowo w węzłach,
c) krzyŜuje się z innymi rodzajami tras komunikacyjnych w jednym lub dwóch poziomach,
d) dostępność do drogi z zasady nie jest ograniczona, lecz w uzasadnionych przypadkach moŜe być wprowadzone ograniczenie dostępności,
Ponadto droga tej klasy technicznej zapewnia:
• pozostałe połączenia miast o znaczeniu regionalnym między sobą,
8połączenia innych miast o istotnym znaczeniu administracyjno-gospodarczym i
ośrodków turystycznych,
inne połączenia, jeŜeli jest to uzasadnione potrzebami ruchowymi,
połączenia międzynarodowe o znaczeniu regionalnym.
DROGA KLASY Z – zbiorcza: jest ogólnodostępną drogą przeznaczoną dla wszystkich uŜytkowników. Droga tej klasy charakteryzuje się tym, Ŝe:
a) ma jedną dwupasmową jezdnię ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz