projekt budowlany - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
projekt budowlany - omówienie - strona 1 projekt budowlany - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

2. PROJEKT BUDOWLANY
Ustawa Prawo budowlane z dnia 1994-07-07 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414)
z póĨniejszymi zmianami
2.1. Projekt budowlany powinien zawieraü:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie,
obejmujący:
- okreĞlenie granic działki lub terenu,
- usytuowanie istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
- sieci uzbrojenia terenu,
- sposób odprowadzania lub oczyszczania Ğcieków,
- układ komunikacyjny i układ zieleni (charakterystyczne elementy),
- wymiary, rzĊdne i wzajemne odległoĞci obiektów, w nawiązaniu
do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
2) stosownie do potrzeb oĞwiadczenia właĞciwych jednostek organizacyjnych:
- o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru Ğcieków
- o warunkach przyłączenia do dróg lądowych;
3) projekt architektoniczno-budowlany, okreĞlający:
- funkcjĊ, formĊ i konstrukcjĊ obiektu budowlanego,
- jego charakterystykĊ energetyczną i ekologiczną
- proponowane rozwiązania techniczne, oraz materiałowe ukazujące
zasady nawiązania do otoczenia.
Projekt ten powinien zawieraü opis techniczny i czĊĞü rysunkową.
4) w zaleĪnoĞci od potrzeb:
- wyniki badaĔ geologiczno-inĪynierskich
- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
2.2. Zakres i forma projektu budowlanego
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)
z póĨniejszymi zmianami
§3
W projekcie budowlanym naleĪy na stronie tytułowej zamieĞciü:
1) nazwĊ, adres i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany;
2) imiĊ i nazwisko lub nazwĊ inwestora oraz jego adres;
3) nazwĊ i adres jednostki projektowania;
4) imiona i nazwiska projektantów (jeĞli projekt podlega sprawdzeniu to takĪe osób
sprawdzających) z okreĞleniem zakresu ich opracowania, specjalnoĞci i numeru
uprawnieĔ budowlanych, oraz datĊ opracowania i podpisy;
5) spis zawartoĞci projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu
wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnieĔ, pozwoleĔ lub opinii.
2.3. Projekt wykonawczy
- sporządza siĊ w przypadku duĪych i nietypowych inwestycji (dla typowej budowy
domku jednorodzinnego nie ma potrzeby jego opracowania)
- stanowi uszczegółowienie – dla potrzeb wykonawstwa – rozwiązaĔ zawartych
w projekcie budowlanym
- nie jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowĊ
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz