Dr Ewa Homa - strona 2

Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych - omówi...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Homa
 • Budownictwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1330

Oznaczenia umowne stosowane na rysunkach wykonywanych w skali 1: 200 lub mniejszej, stanowiących część architektonicznych projektów koncepcyjnych. SłuŜą do zasygnalizowania, Ŝe obiekt budowlany składa się z kilku podstawowych części, gdzie one są i jaka jest ich funkcja oraz wzajemne powiązania...

Wymiarowanie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Homa
 • Budownictwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1309

Wymiarowanie - jednoznaczne określenie wymiarów obiektu lub jego części, eliminujące konieczność obliczania wymiarów lub ich odczytywania z przyrządów pomiarowych. Jednostki wymiarów: zgodnie z PN-B-01029: 2000 podstawową jednostką jest mm. JeŜeli wykorzystywana jest inna miara niŜ mm to trzeba...

Linie rysunkowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Homa
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Rodzaje, główne zastosowanie i grubość linii rysunkowych (wg PN-82/N-01616) Pismo rodzaju A – grubość linii pisma (d) jest równa 1/14 wysokości pisma (h). Pismo rodzaju B – grubość linii pisma (d) równa jest 1/10 wysokości (h). ...

Oznaczenie graficzne ciągów komunikacyjnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Homa
 • Budownictwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

Oznaczenia klatek schodowych (wg PN-70/B-01025) Przekrój poziomy parteru Przekrój poziomy piwnicy Oznaczenia klatek schodowych (wg PN-70/B-01025) Przekrój poziomy kondygnacji najwyŜszej Przekrój poziomy kondygnacji powtarzalnej ...