Dr Barbara Krupa - strona 2

Dowody w postępowaniu administracyjnym - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 798

Wykład 6 W postępowaniu administracyjnym istotne są dowody. Strona wszczynając postępowanie administracyjne ma prawo, oprócz złożenia wniosku, również przedstawić dowody - wszelkie dokumenty urzędowe, w tym również prywatne, które będą miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Rozdział 4. Dowody. Art...

Pisania wniosku - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wykład 7 Osoba, pisząc wniosek, nie musi podawać podstawy prawnej. Na końcu wniosku - załączniki - opłata skarbowa (którą się wnosi do każdej sprawy) i dodatkowe dokumenty. organ sprawdza, czy jest w sprawie właściwy (właściwość miejscowa i rzeczowa); sprawdzenie, czy osoba ma interes prawny; sp...

Zakład orzekania na niekorzyść - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Wykład 8 Art. 139 KPA [Zakaz orzekania na niekorzyść] „Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.” Jeżeli minęło 14 dni i nie złożyliśmy odwołania, możemy napisać wniosek o

Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 791

Wykład 9 Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji. Art. 154 KPA [Dopuszczalność zmiany i uchylenia] „§ 1. Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją ...

Postępowanie administracyjne - wykład - Doręczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

Postępowanie administracyjne wykład 23.03 Rozwiązywanie spraw administracyjnych Załatwianie sprawy administracyjnej powinno się odbywać szybko i sprawnie. Sprawy administarcyjne powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki. W sprawie powinno się cały czas coś dziać. Nie uważa się za zwłokę stan, w któ...

Decyzja administracyjna - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1526

DECYZJA ADMINISTRACYJNA C.D. Jest najważniejszym dokumentem. Czasami nie można wydać decyzji: gdy stało się to zbędne, niepotrzebne, bezprzedmiotowe- wtedy nie wydaje się decyzji merytorycznej np. gdy ktoś chce uzyskać pozwolenie na bron i umiera. ODWOŁANIA - rozdz.10 Art.127. Decyzja w momencie...

Wyłączenie pracownika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

Wyłącznie pracownika lub organu (art. 24 - 27 k.p.a.) Wyłączenia pracownika: obligatoryjne - przesłanki wyłączenia określa art. 24 § 1 pkt 1 - 7 kpa Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:  1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną z...

Kodeks postępowania administracyjnego - Załatwianie spraw

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Dz.U.2000.98.1071 2001-08-22 zm. Dz.U.2001.49.509 art. 69 2002-10-27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 32 2003-01-01 zm. Dz.U.2002.169.1387 art. 2 2003-08-24 zm. Dz.U.2003.130.1188 art. 69 2003-09-30 zm.wyn.z Dz.U.2003.170.1660 ogólne 2004-01-01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 4 2004-09-01 zm. Dz.U.2004...

Prawo budowlane - ustawa - Państwowa Inspekcja Sanitarna

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Dz.U.10.243.1623 2011-03-18 zm. Dz.U.2011.32.159 art. 3 2011-04-04 zm. Dz.U.2011.45.235 art. 68 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.135.789 art. 59 2011-08-08 zm. Dz.U.2011.142.829 art. 2 2012-01-01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 59 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bud...

Schemat organów administracji publicznej

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2814

SCHEMAT ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Organy administracji publicznej Organy administracji rządowej Organy samorządu terytorialnego Organy centralne Terenowe organy Organy samorządu Organy Organy administracji rządowej wojewódzkiego powiatu gminy (Wojewoda) (marszałek woj.) (starosta) (wójt,...