Dr Barbara Krupa - strona 3

Doreczenia i terminy- pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

DORĘCZENIA i TERMINY Proszę odpowiedzieć na następujące pytania: 1. Jaką czynnością w prawie jest doręczenie ? 2. Gdzie kodeks zezwala doręczać pisma: a) osobom fizycznym b) osobom prawnym ? 3. Jakie są trzy formy doręczeń zastępczych i na czym polegają ? 4. Pan A mieszkał przy ul. Klonowej w...

Etapy postępowania administracyjnego i definicja instancji.

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1575

Etapy postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ I instancji Wszczęcie postępowania - istotne jest ustalenie daty wszczęcia postępowania. Badanie prawidłowości treści wniosku pod względem formalnym - czy treść wniosku zawiera wszystkie niezbędne elementy podania ? Stwierdzenie brakó...

Etapy postępowania administracyjnego - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

Etapy postępowania administracyjnego prowadzonego przez organ I instancji Wszczęcie postępowania - istotne jest ustalenie daty wszczęcia postępowania. Badanie prawidłowości treści wniosku pod względem formalnym - czy treść wniosku zawiera wszystkie niezbędne elementy podania ? Stwierdzenie brakó...

Postępowanie administracyjne -omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Mgr inż. Rafał Godlewski Dyżur: wt., godz. 12.00 - 13.00, s. 232A, GG Zaliczenie: kolokwium - rozwiązywanie kazusów Pomoc dydaktyczna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowani...

Kazus - terminy odwołanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

Przykłady na moment od którego należy liczyć termin na wniesienie środków prawnych Przykład Panowie A i B są współwłaścicielami nieruchomości i wnieśli o wydanie pozwolenia na budowę na tej nieruchomości dwóch domów jednorodzinnych w...

Kazus - wznowienie -

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Stan faktyczny Pani Barbara K. uzyskała decyzję Burmistrza Gminy w Z. O pozwoleniu na budowę domu na swojej działce sąsiadującej z działką pana Andrzeja S. Pan Andrzej S. złożył odwołanie od tej decyzji do wojewody wskazując, że proje...

Kazusy - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Przykład I. Stan faktyczny Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A., po rozpatrzeniu ich wniosku z dnia 20.09.1996 r., otrzymały w dniu 7.05.04 r. decyzję Wojewody Mazowieckiego stwierdzającą nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości położonej przy ul. Barskiej 20...

Postępowanie administracyjne - omówienie - Delegacja kompetencji

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Postępowanie administracyjne- dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych i uprawnienia przysługujące adresatom tych aktów w trakcie ich wydawania. Uchybienia w procedurze wydawania powodują nieważność lub potrzebę powtórzenia tego trybu. Najważniejszym aktem administracyjnym jes...

Postępowanie administracyjne - Odpowiedzi do kolokwium

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 735

Grupy poniedziałkowe: Zad. 1 Panu Anatolowi G. przysługują: - skarga do WSA, - wniosek o wznowienie postępowanie na podst. Art. 145 § 1 pkt 3. Zad. 2 Panu Z po powrocie do kraju przysługuje złożenie odwołania, gdyż od dnia uznania decyzji za doręczoną do momentu powrotu pana Z do kraju ni...

Postępowanie administracyjne - podanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

1. Organ administracji publicznej doręcza pisma: d. za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 2. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyję...