Wyłączenie pracownika - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenie pracownika - wykład - strona 1 Wyłączenie pracownika - wykład - strona 2 Wyłączenie pracownika - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wyłącznie pracownika lub organu
(art. 24 - 27 k.p.a.)
Wyłączenia pracownika:
obligatoryjne - przesłanki wyłączenia określa art. 24 § 1 pkt 1 - 7 kpa
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:  1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,  
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, 
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,  
5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,  
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,  
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.  
Wyłączenie obligatoryjne pracownika następuje z urzędu. Nikt o nim nie decyduje.
fakultatywne - przesłanki określa art. 24 § 3 kpa.
Bezpośrednio przełożony pracownika jest obowiązany wyłączyć go od udziału w sprawie, jeśli:
zostanie uprawdopodobnionie istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1 art. 24,
które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracownika.
Wyłączenie fakultatywne następuje na wniosek pracownika, na wniosek strony lub z urzędu. Nowego pracownika do prowadzenia sprawy wyznacza bezpośredni przełożony pracownika wyłączonego.
Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron
Wyłączenie organu
Wyłączenie organu jest wyłącznie obligatoryjne w przypadku zaistnienia jednej z następujących przesłanek (art. 25 § 1 kpa):
jeśli przez organ jest prowadzona sprawa majątkowa jego kierownika lub osób pozostających z nim z tym kierownikiem w stosunkach rodzinnych
jeśli przez organ jest prowadzona sprawa majątkowa osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach rodzinnych.
Minister właściwy ds. administracji
(organ wskazujący nowy organ prowadzący sprawę)
Wojewoda Mazowiecki
(jego sprawa lub osoby pozostającej z nim w bliskich stosunkach rodzinnych jest prowadzona przez organ niższego stopnia)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz