Dr Barbara Krupa

note /search

Pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1197

PYTANIA Z ZAKRESU KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO /CST/ R zakres zastosowania k.p.a. P1 jaki jest zakres zastosowania k.p.a. P2 czy instytucje postępowania administracyjnego uregulowane w k.p.a. mają zastoso...

Terminy i doręczenia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 833

DORĘCZENIA I TERMINY Doręczenie jest czynnością materialno - techniczną wywołującą skutki określone przez Kodeks. A) art. 42 mówią iż pisma doręcza się osobą fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, ale jeżeli istnieje taka konieczność to pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie...

Odwołanie od decyzji administracyjnej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1302

Postępowanie adm. Wykład 27.04 Odwołanie od decyzji administracyjnej. -W postępowaniu administracyjnym występuje dwuinstancyjność odwołania. -Odwołanie mogą złożyć dwie strony. -Odwołanie może zostać złożone w postaci wniosku lub skargi...

Postępowanie administracyjne - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 847

Ćwiczenia 1 POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - zajmuje się stykiem pomiędzy działalnością organów administracji publicznej a obywatelami państwa; reguluje wzajemne relacje na styku obywatel - organ administracji publicznej. Działania organu administracji publicznej są dwojakie. Jest on zawsze nakierow...

Doręczenia i terminy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 448

DORĘCZENIA I TERMINY Doręczenie jest czynnością materialno - techniczną wywołującą skutki określone przez Kodeks. A) art. 42 mówią iż pisma doręcza się osobą fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, ale jeżeli istnieje taka konieczność to pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie...

Właściwość - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 798

WŁAŚCIWOŚĆ (art. 19 - 23 k.p.a.) Właściwość - zdolność prawna (kompetencja) organu admin. do rozpoznawania i rozstrzygania określonego rodzaju spraw w postępowaniu administracyjnym Art. 19 k.p.a. Organy admin. publicznej przestrzegają z u r z ę d u swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 1. ...

Zakres obowiązywania - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 896

Wykład 1 Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zakres obowiązywania. Postępowanie administracyjne - tzw. prawo formalne; dotyczy tego, jak działa wewnętrznie organ, jaki tryb przyjmuje, żeby załatwić petenta, który przychodzi do organu; reguluje postępowanie przed organami; reguluje postępowanie ...

Organy wyższego stopnia - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1204

Wykład 2 Art. 17 k.p.a. „Organami wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu są: 1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, 2) w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie, 3) w stosunku do or...

Czynności prawne organu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Wykład 3 Organ ma zdolność do czynności prawnej na podstawie przepisów prawa administracyjnego materialnego. Pozwolenie na budowę wydaje starosta. W przypadku małżonków, gdzie jest wspólnota majątkowa, decyzja administracyjna musi być wydana na obydwoje małżonków. Wniosek o zezwolenie na budowę po...

Artykuł 45 postępowania administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Wykład 4 Art. 45 k.p.a. „Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.” Organ może wręczyć nam pismo w jednostce organizacyjnej (tam, gdzie będziemy pracować, albo tam,...