Pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego. - strona 1 Pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego. - strona 2 Pytania z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego. - strona 3

Fragment notatki:

PYTANIA Z ZAKRESU
KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO /CST/
R zakres zastosowania k.p.a.
P1 jaki jest zakres zastosowania k.p.a.
P2 czy instytucje postępowania administracyjnego uregulowane w k.p.a. mają zastosowanie w sprawach wynikających z nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami administracji
P3 czy instytucje postępowania administracyjnego uregulowane w k.p.a. mają zastosowanie w sprawach wynikających z podległości służbowej pracowników i organów administracji publicznej
R podmioty uczestniczące w postępowaniu administracyjnym
P1 jakie organy zaliczamy do organów jednostek samorządu terytorialnego
P2jakie organy zaliczamy do organów administracji rządowej
P3 co oznacza pojęcie „organ administracji publicznej w znaczeniu funkcjonalnym”
P4 co oznacza pojęcie „strona postępowania administracyjnego”
P5 jakie podmioty są zaliczane do podmiotów na prawach strony
P6 jakie uprawnienia posiadają podmioty na prawach strony
P7 w jakich sytuacjach organ może prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej niż jednej strony
P8 jakie organy są organami wyższego stopnia w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego
P9 jakie organy są organami wyższego stopnia w stosunku do wojewodów
P10 Stroną postępowania administracyjnego może być:
R reguły ustalania właściwości organu
P1 według jakich przepisów organ administracji publicznej ustala swoją właściwość rzeczową
P2 według jakich przepisów organ administracji publicznej ustala swoją właściwość miejscową
P3 według jakiej reguły organ administracji publicznej ustala właściwość miejscową w sprawach dotyczących nieruchomości
P4 według jakiej reguły organ administracji publicznej ustala właściwość miejscową w sprawach dotyczących zakładu pracy
P5 według jakiej reguły organ administracji publicznej ustala właściwość miejscową w sprawach innych niż sprawy dotyczące zakładu pracy i nieruchomości
P6 według jakiej reguły organ administracji publicznej ustala właściwość miejscową w sprawach, w których nie można ustalić właściwości miejscowej stosownie do reguł standardowych
P7 który organ administracji publicznej jest właściwy miejscowo w sprawach, w których nie można ustalić właściwości miejscowej w żaden sposób

(…)

…, jeżeli może uprawdopodobnić istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika, ale nie są wskazane w k.p.a. jako przyczyny bezwzględnego wyłączenia pracownika P4 w jaki sposób dokonuje się wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu administracyjnym jeżeli zachodzą przyczyny bezwzględnego wyłączenia pracownika
P5 w jaki sposób dokonuje się wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu administracyjnym jeżeli istnieją okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika, ale nie są wskazane w k.p.a. jako przyczyny bezwzględnego wyłączenia pracownika P6 w jakich sytuacjach organ administracji publicznej powinien się wyłączyć od udziału w postępowaniu administracyjnym
P7 w jaki sposób dokonuje…
… albo narusza interes społeczny bądź słuszny interes stron
P10 w którym momencie ugoda staje się wykonalna
R odwołanie i zażalenie
P1 jaki środek zaskarżenia służy stronie niezadowolonej z decyzji
P2 jaki środek zaskarżenia służy osobie niezadowolonej z postanowienia
P3 jaki środek zaskarżenia służy od decyzji samorządowego kolegium odwoławczego oraz ministra
P4 jaki organ jest właściwy do merytorycznego…
… spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia
P5 co powinien zrobić kierujący rozprawą, gdy strony, świadkowie, biegli i inne osoby uczestniczące w rozprawie
R niezachowanie przez stronę terminu czynności
P1 Czy w razie uchybienia terminu termin można przywrócić z urzędu:
P2 w jakim terminie należy wnieść prośbę o przywrócenie terminu P 3 czy przywrócenie terminu do złożenia prośby o przywrócenie terminu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz