Terminy i doręczenia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Terminy i doręczenia - wykład - strona 1 Terminy i doręczenia - wykład - strona 2 Terminy i doręczenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

DORĘCZENIA I TERMINY
Doręczenie jest czynnością materialno - techniczną wywołującą skutki określone przez Kodeks.
A) art. 42 mówią iż pisma doręcza się osobą fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy, ale jeżeli istnieje taka konieczność to pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się zastanie adresata. B) W przypadku osób prawnych przewiduje się doręczenie pisma w lokalu ich siedziby do rąk osób upoważnionych do odbioru. Osoba odbierająca pismo winna potwierdzić doręczenie swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. W razie odmowy potwierdzenia doręczyciel sam potwierdza fakt doręczenia.
3. Doręczenia zastępcze czyli w przypadku, gdy mimo braku doręczenia domniema się, że doręczenie nastąpiło.
art.43 W przypadku nieobecności adresata pismo doręcza się za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi, lub dozorcy domu, jeżeli osoby podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w skrzynce na korespondencje lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.
Art44 W przypadku niemożliwości doręczenia pisma osobie fizycznej winny sposób, złożenie go w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy na okres 7 dni i umieszczenia zawiadomienia w skrzynce na korespondencję, na drzwiach mieszkania ,biura itd. Doręczenie uważa się wówczas za dokonane z upływem siódmego dnia ,chyba że adresat odbierze pismo wcześniej, wówczas dniem doręczenia jest dzień faktycznego odebrania pisma z urzędu Art47Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma pismo wraca do nadawcy z adnotacją odmowy przyjęcia i włącza się je do akt sprawy uznając , że pismo zostało doręczone w dniu odmowy.
4. Zgodnie z art.41 pismo traktuje się jak doręczone
Organ adm. Może wezwać osoby do: udziału w podejmowanych czynnościach lub też do złożenia wyjaśnień lub zeznań. Wezwanie mogą być złożone na piśmie, osobiście lub przez pełnomocnika
TERMINY
Bezwzględnie oznaczony
Względnie oznaczony
Ustawowy - o długości terminu decyduje wprost ustawodawca np. 14 dniowy termin na złożenie odwołani od decyzji
Wyznaczony - organ prowadzący postęp. Adm. sam wyznaczył długość terminu
Terminy zwykłe - uchybienie tego terminu nie powoduje to żadnych negatywnych konsekwencji dla czynności jak i dla osoby (oprócz wydłużenia) np.7 dniowy termin wyznaczony przez organ na złożenie dokumentu w postępowaniu również termin ten jest terminem wyznaczonym
Terminy zawite - to takie których nie wolno naruszać, gdyż czynność wykonana po upływie terminu będzie nieważna; są to terminy przywracalne
Terminy przedawniające - powodują wygaśnięcie uprawnień i obowiązków; są nieprzywracalne nie da się ich uchybić bez narażania na konsekwencje np.7 dniowy termin na złożenie prośby o przywrócenie terminu


(…)

… nie nabywają uprawnień albo nie uwzględniają ich żądań
Decyzje swobodne - na podstawie norm prawnych, ale tworzone przez uznanie organu adm Decyzje związane - zapadają wówczas , gdy przepisy prawne nie zezwalają na żadne luzy interpretacyjne, nie ma pojęć nie ścisłych będących podstawą swobodnej oceny
Decyzja ostateczna - nie stosuje się odwołania (decyzje podjęte w postępowaniu odwoławczym i decyzje podjęte…
… administracyjny
Art.106 Treść nie jest wiążąca dla organu zasięgającego opinii, (ale wiążące jest samo zasięgniecie opinii Przepis prawa może wymagać zasięgnięcia opinii nawet pod sankcją nieważności decyzji)
art. 108 rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ochronę zdrowie lub życia ludzkiego
dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami
ze względu na interes społeczny
ze względu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz