Czynności procesowe techniczne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności procesowe techniczne-opracowanie - strona 1 Czynności procesowe techniczne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Czynności procesowe techniczne:
Wywołują skutki prawne przez fakty. Poprzez te czynności organ władczo ingeruje w sferę praw lub obowiązków różnych podmiotów. Są niezbędne do rozpoznania sprawy i przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zaliczyć tutaj można:
Wezwania- mogą być skierowane do każdej osoby posiadającej informacje konieczne w postępowaniu. Jest to czynność dokonywana z zachowaniem jawności i musi ono dokładnie określać:
Podmioty, (tj., kto kogo wzywa?). Sprawę, pozycje procesową wezwanego.
Cel, w którym go się wzywa z zaznaczeniem, czy ma on obowiązek osobistego stawienia się, czy też może się on posłużyć pełnomocnikiem lub przekazać żądane wiadomości na piśmie.
Termin stawienia się.
Pouczenie o skutkach nie stawienia się.
Osobistego stawienia się można żądać tylko w obrębie gminy lub miasta, w którym wezwany zamieszkuje albo przebywa lub też, gdy zamieszkuje lub przebywa w sąsiedniej gminie albo mieście. Ordynacja podatkowa obowiązek osobistego stawienia się na wezwanie określa do obszaru województwa (właściwego miejscowo w sprawie), na którym zamieszkuje lub przebywa wezwany. Każda osoba, która stawi się na wezwanie ma prawo do zwrotu kosztów podróży, utraconego zarobku dziennego, diety, kosztów noclegu, co regulują przepisy postępowania sądowego.
W sprawach szczególnie pilnych możliwe jest wezwanie telegraficzne, telefoniczne lub za pomocą innych środków łączności. Muszą być podane jednak wszystkie elementy wezwania, bowiem skutek prawny takiego wezwania będzie wywarty, tylko wtedy, gdy wezwanie dotrze we właściwej treści i odpowiednim terminie do wzywanego. W przypadku osób zamieszkujących w odległych miejscowościach można zrezygnować z wezwania tych osób. Wykorzystać tutaj można pomoc prawną przez zwrócenie się do organu administracyjnego w miejscu zamieszkania osoby o wezwanie jej do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania innej czynności. Osoba ma wtedy obowiązek osobistego stawienia się przed tamtejszym organem, a organ korzystający z pomocy określa okoliczności, których czynność ma dotyczyć. W dalszym postępowaniu wykorzystuje protokół z przyjęcia wyjaśnień i zeznań. Doręczenia - stanowią czynność procesową o dużej doniosłości z uwagi na obowiązywanie zasady pisemności w postępowaniu oraz z uwagi na skutki prawne, jakie z doręczeniem wiążą przepisy prawa procesowego i materialnego. Od daty doręczenia biegną terminy procesowe i materialne, a organ i strona będą związani decyzją lub postanowieniem. Od daty doręczenia możliwe jest też stosowanie środków dyscyplinujących lub egzekucyjnych. Przepisy o doręczeniach są kazuistyczne, bowiem trzeba dokładnie ustalić czy doręczenie miało miejsce i czy było skuteczne.


(…)

… ustanowionemu przez sąd albo czasowo działającemu przedstawicielowi ustanowionemu przez organ podatkowy. Pisma kierowane do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych, które nie mają organów doręcza się kuratorowi, wyznaczonemu przez sąd.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz