Doręczanie wezwań i innych pism procesowych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doręczanie wezwań i innych pism procesowych- opracowanie - strona 1 Doręczanie wezwań i innych pism procesowych- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Doręczanie wezwań i innych pism procesowych (art. 39 - 56 KPA)
Wezwanie:
wezwanie jest szczególnego rodzaju pismem procesowym; podstawowa forma wezwania to postać pisemna; wezwanie jest listem ściśle sformalizowanym (art. 54 KPA), a wykonanie wezwania jest zawarowane przymusem państwowym (art. 88 KPA); wezwanie pełni następujące funkcje:
funkcja informacyjna - wezwanie informuje wezwanego gdzie, kiedy i po co ma się stawić, informuje ono organ, że na określony dzień mają się stawić określone osoby i w jakim celu; funkcja porządkowa (porządkująca) - pozwala na zaplanowane i uporządkowane prowadzenie postępowania; funkcja dyscyplinująca - rodzi po stronie wezwanego obowiązek, dyscyplinuje zarówno uczestników postępowania jak i organ przed którym ono się toczy; funkcja represyjna - w razie niezastosowania się do wezwania grozi dolegliwość np. przymusowe doprowadzenie uczestnika; elementy wezwania - art. 54 KPA wymienia elementy obowiązkowe wezwania, a brak któregokolwiek z nich skutkuje tym, że nie można stosować środków represyjnych w przypadku nie stawienia się strony; elementy wezwania to:
oznaczenie organu wzywającego (pełna nazwa oraz siedziba organu); imię i nazwisko wzywanego; miejsce zamieszkania, pobytu lub inne w którym ta osoba przebywa; w jakiej sprawie wzywa się osobę, w jakim charakterze i w jakim celu; czy wzywany ma się stawić osobiście, czy przez pełnomocnika, czy czynność ma być dokonana na piśmie; termin do którego żądanie ma być spełnione albo data, godzina i miejsce stawienia się; pouczenie o skutkach prawnych niezastosowania się do wezwania (art. 88 KPA); podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego; w wyjątkowych sytuacjach osobę można wezwać telefonicznie, telegraficznie lub za pomocą innych środków przekazu; wezwanie telefoniczne/ telegraficzne musi odpowiadać tym samym warunkom co wezwanie pisemne; względem wzywanego nie można stosować rygorów przewidzianych w art. 88 KPA, jeżeli nie ma pewności, że wezwanie dotarło w sposób prawidłowy do jego wiadomości; stawiającemu się na wezwanie przysługuje zwrot kosztów stawiennictwa:
zwrot kosztów przejazdu (jeżeli odległość z miejsca zamieszkania do siedziby organu przekracza 10 km, a w wyjątkowych wypadkach - 4 km); utracony zarobek (przysługuje świadkom i innym, którzy pracują na godziny); dieta (nie, jeżeli wezwany pozostaje w dyspozycji organu poniżej 8 godzin); koszty noclegu (jeżeli wezwany ma pozostać na dzień następny)
o zwrot kosztów należy wystąpić najpóźniej przed wydaniem decyzji

(…)

… - 200 zł; Doręczanie pism (art. 39 - 49 KPA)
Doręczanie dzielimy na:
Podstawowe (czyli zasadnicze). Pismo doręcza się do rąk adresata za pokwitowaniem. Pisma można doręczać przez Pocztę Polską (nie ma obowiązku podawania kodu pocztowego - wyrok NSA), za pośrednictwem pracowników organu, za pośrednictwem innych instytucji lub osób upoważnionych z mocy ustawy lub w drodze umowy z Pocztą Polską; Pismo…
…. Jeżeli adresat czasowo nie przebywa w miejscu zamieszkania, pismo można pozostawić u dozorcy domu bądź u sąsiada, jeżeli ten zobowiąże się do doręczenia pisma, ale w skrzynce na korespondencję adresata należy umieścić pismo informujące, gdzie przesyłkę złożono. Jeżeli adresat nie przebywa w miejscu zamieszkania, pismo pozostawia się w urzędzie pocztowym lub w siedzibie organu, a na drzwiach adresata lin…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz