Tryb doręczeń pism procesowych w sprawach karnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tryb doręczeń pism procesowych w sprawach karnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Omów tryb doręczeń pism procesowych w sprawach karnych. Doręczenia reguluje rozdział. 15 kpk, wg którego doręczeniom podlegają: wezwania (np. dla oskarżonego, świadka), zawiadomienia (dla innych stron, np. o posiedzeniu sądu), orzeczenia i zarządzenia (gdy ustawa tego wymaga) oraz inne pisma. Wszelkie pisma, które ustawa nakazuje doręczać stronom, doręcza się też ich obrońcom, pełnomocnikom i ustawowym przedstawicielom - jeśli ustawa nie stanowi inaczej (art. 140).
Orzeczenia i zarządzenia doręcza się w uwierzytelnionych odpisach (art. 128 § 1). W wezwaniu i zawiadomieniu należy oznaczyć organ wysyłający oraz podać, w jakiej sprawie, jakim charakterze oraz miejscu ma się stawić adresat i czy jego stawiennictwo jest obowiązkowe, a także uprzedzić o skutkach niestawiennictwa (art. 129 § 1 i 2). Wszelkie pisma dla uczestników post. doręcza się tak, aby ich treść nie była znana obcym. Pisma doręcza się adresatowi osobiście, za pokwitowaniem odbioru (czytelny podpis odbiorcy oraz doręczającego). W razie odmowy odbioru pisma lub niemożności jego pokwitowania umieszcza się adnotację a doręczenie uważa się za dokonane (pismo zwraca się organowi wysyłającemu). Jeśli adresat jest nieobecny - doręcza się dorosłemu domownikowi, w razie nieobecności takowego - administracji domu, dozorcy (p. Anioł), sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi tzw. d. zastępcze . Pismo można też doręczyć faxem lub mailem (dowód - potw. transmisji danych).
Jeżeli od dnia doręczenia pisma biegnie jakiś termin, należy o tym adresata poinformować (art. 129 § 3). Pisma takie doręcza się przez pocztę (lub podobną inst.) albo przez pracownika organu wysyłającego, w razie konieczności przez Policję (art. 131 § 1). Gdy sprawa nie cierpi zwłoki, można adresata wezwać lub zawiadomić np. telefonicznie (odpis komunikatu + podpis nadającego w aktach) - art. 137. Jeśli jest wielu pokrzywdzonych a ich indywidualne zawiadomienie mogłoby utrudnić postępowanie, zawiadamia się ich poprzez ogłoszenie w prasie lub telewizji.
Jeżeli pisma nie można doręczyć, zostawia się je we wł. urzędzie pocztowym (lub jednostce Policji oraz sam. ter.), a w drzwiach (skrzynce) umieszcza się stosowne zawiadomienie. Pisma dla adresata nie będącego os. fiz. lub pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej.
Żołnierzom oraz funkcjonariuszom (np. ABW, SG, SW) - można doręczać przełożonym, zaś żołnierzom w sł. zas. doręcza się dowódcy jednostki. Osobom pozbawionym wolności - przez administrację zakładu tzw. d. pośrednie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz