Doręczenia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Doręczenia-opracowanie - strona 1 Doręczenia-opracowanie - strona 2 Doręczenia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Doręczenia ( Rozdział 15- Art. 128- 142 ) Doręczenie - czynność materialno- techniczna, pełniąca podwójną funkcję: a. informacyjną- przekazuje uczestnikom postępowania stosowne informacje, b. umożliwia organom procesowym podejmowanie stosownych kroków prawnych c. stanowi warunek skuteczności jak i możliwości przeprowadzenia wielu czynności procesowych, a także wywołania przez określone zdarzenie skutku prawnego d. od momentu doręczenia biegnie dla stron większość terminów. Zasady ogólne 1. zasada doręczenia z urzędu 2. zasad konfidencjalności- wszelkie pisma przeznaczone dla uczestników postępowania doręcza się w taki sposób, by treść ich nie była udostępniona osobom niepowołanym ( Art. 128 §2 ) 3. zasada udzielania informacji ( ← Art. 16 )- obowiązek pouczenia adresata o terminie wykonania czynności procesowej, jeśli biegnie on od dnia doręczenia ( Art. 129 §3 ). 4. zasada doręczenia za pokwitowaniem odbioru ( Art. 130 ). a. odbierający potwierdza odbiór swym czytelnym podpisem na zwrotnym pokwitowaniu, zawierającym: i. imię i ii. nazwisko b. doręczający potwierdza sposób doręczenia swym podpisem na zwrotnym pokwitowaniu. Wyjątek: a. doręczenie konkludentne ( zob. niż. ) b. doręczenie za pośrednictwem telefaksu/poczty elektronicznej - dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych ( Art. 132 §3 ). Przedmiot doręczenia - pisma 1. wezwania Wymogi formalne ( Art. 129 §1 ) i. organ wysyłający ii. sprawa, charakter, miejsce i czas stawienia się adresata iii. określenie, czy stawiennictwo jest obowiązkowe iv. skutki niestawiennictwa v. pouczenie o biegu terminu do wykonania czynności procesowej od dnia doręczenia ( Art. 129 §3 ), jeżeli termin ten biegnie od dnia przedmiotowego doręczenia 2. zawiadomienia Wymogi formalne takie jak wezwania ( Art. 129 §1 w zw. z Art. 129 §2 ). 3. orzeczenia w uwierzytelnionych odpisach- jeśli ustawa nakazuje doręczenie ( Art. 128 §1 ) 4. zarządzenia w uwierzytelnionych odpisach- jeśli ustawa nakazuje doręczenie ( Art. 128 §1 ) 5. inne pisma ( np. odpis aktu oskarżenia dla oskarżonego- Art. 338 §1 ) Adresat- podmiot doręczenia 1. każdy uczestnik postępowania 2. rozszerzony krąg podmiotów- Art. 140 Przesłanki: i. przedmiotem doręczenia jest: - orzeczenie, - zarządzenie, - zawiadomienie - odpis ii. ustawa nakazuje je doręczać stronom

(…)

… ), jest osobą niepowołaną, to wówczas zasada konfidencjalności ma pierwszeństwo!
1. doręczenie pośrednie ( za pośrednictwem określonej osoby ) a. fakultatywne (
a. Art. 134 §1
Adresat:
- żołnierz,
- funkcjonariusz Policji
- funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
- funkcjonariusz Agencji Wywiadu
- funkcjonariusz Straży Granicznej
- funkcjonariusz Służby Więziennej
Pośrednik
- przełożony adresata
b…
… osobą tam zatrudnioną ( Art. 134 §3 ) jak i osobą upoważnioną do odbioru korespondencji ( Art. 133 §3 ). Sprawę komplikuje fakt, że doręczenie, o którym mowa w Art. 133 §3 jest fakultatywne, a to z Art. 134 §3 jest obligatoryjne.
b. obligatoryjne
a. Art. 134 21
Adresat:
- żołnierz pełniący zasadniczą służbę wojskową
- przedmiotem doręczenia jest wezwanie
Pośrednik
- dowódca jednostki wojskowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz