Kodeks postępowania administracyjnego - Załatwianie spraw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kodeks postępowania administracyjnego - Załatwianie spraw - strona 1 Kodeks postępowania administracyjnego - Załatwianie spraw - strona 2 Kodeks postępowania administracyjnego - Załatwianie spraw - strona 3

Fragment notatki:

Dz.U.2000.98.1071
2001-08-22 zm. Dz.U.2001.49.509 art. 69
2002-10-27 zm. Dz.U.2002.113.984 art. 32
2003-01-01 zm. Dz.U.2002.169.1387 art. 2
2003-08-24 zm. Dz.U.2003.130.1188 art. 69
2003-09-30 zm.wyn.z Dz.U.2003.170.1660 ogólne
2004-01-01 zm. Dz.U.2002.153.1271 art. 4
2004-09-01 zm. Dz.U.2004.162.1692 art. 2
2005-06-06 zm. Dz.U.2005.78.682 art. 1
2005-09-21 zm.wyn.z Dz.U.2005.181.1524 ogólne
2005-11-21 zm. Dz.U.2005.64.565 art. 36
2008-12-29 zm.wyn.z Dz.U.2008.229.1539 ogólne
2009-12-08 zm. Dz.U.2009.195.1501 art. 1
2010-01-01 zm. Dz.U.2009.216.1676 art. 1
2010-06-17 zm. Dz.U.2010.40.230 art. 2
2011-01-01 zm. Dz.U.2010.254.1700 art. 24
2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 75
2011-04-11 zm. Dz.U.2011.6.18 art. 1
2011-05-17 zm. Dz.U.2011.34.173 art. 11
2011-07-01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 1
2012-03-07 zm. Dz.U.2011.186.1100 art. 1
2012-11-05 zm. Dz.U.2012.1101 art. 3
2013-01-01 zm. Dz.U.2012.1529 art. 132
USTAWA
z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
(tekst jednolity)
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział 1
Zakres obowiązywania
Art. 1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1, 3) (1) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami, o których mowa w pkt 2,
4) w sprawach wydawania zaświadczeń.
Art. 2. Kodeks postępowania administracyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych.
Art. 3. § 1. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się do:
1) postępowania w sprawach karnych skarbowych,
2) (2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062 oraz z 2000 r. Nr 94, poz. 1037), z wyjątkiem przepisów działów IV, V i VIII.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz