Dr Anna Kuzior

note /search

Rachunek kosztów - Kategorie straty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5803

Informacje zawarte w pliku to: koszt, kategoria straty, wydatek, nakład, struktura wewnętrzna kosztów, cele decyzyjne, rachunek kosztów, koszt wytworzenia produktu, kalkulacja, metoda kosztu bieżącego. Dodatkowo: kalkulacja zleceniowa, kalkulacja doliczeniowa. Rachunek Kosztów Wykładowca: ...

Informacje dodatkowe w sprawozdaniu finansowym- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1120

Informacje dodatkowe (MSR 1) Struktura Informacje dodatkowe: prezentują informacje na temat podstawy sporządzania sprawozdania finansowego i szczegółowych stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ujawniają informację wymagane przez MSSF, jeżeli nie są one prezentowane gdzie indziej w sprawozda...

Inwestycje finansowe- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 679

Inwestycje finansowe Aktywa finansowe (skutek zawartego instrumentu finansowego) MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie informacji MSSF 9 Instrumenty finansowe Klasyfikacja aktywów finansowych na potrze...

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 3423

MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Sprawozdanie finansowe ogólnego przeznaczenia (par. 7) Sprawozdanie finansowe dostarcza informacji o (par. 9) aktywach zobowiązaniach kapitale własnym przychodach i kosztach, łącznie z zyskami i stratami pozostałych zmianach w kapitale własnym przepł...

MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 301
Wyświetleń: 882

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego jednostki (obligatoryjny w MSR 1) dostarcza kluczowych informacji o jej wypłacalności zdolności do generowania na...

MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe- opracowanie...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 693
Wyświetleń: 2149

REZERWY MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Rezerwy - zobowiązania, których kwota lub termin zapłaty są niepewne Tworzenie rezerw: Wn Konto kosztów (wpływ na wynik finansowy) Ma Konto Rezerwy (zobowiązania - ujęcie w bilansie) Tworzenie rezerw na zobowiązania ma miejsce w...

MSR 41 Rolnictwo- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1792

Aktywa biologiczne MSR 41 Rolnictwo Działalność rolnicza - zarządzanie przez jednostkę gospodarcza przemianą biologiczną przeznaczonych na sprzedaż aktywów biologicznych - w produkty rolnicze lub w inne aktywa biologiczne. Działalność rolnicza: Hodowla i chów inwentarza żywego, Leśnictwo

Należności i zobowiązania- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 868

Należności i zobowiązania NALEŻNOŚCI Brak definicji w MSSF,. Rozpatrywane na tle definicji aktywów, zasady wyceny takie jak określono dla inwestycji finansowych (należności i udzielone pożyczki) ZOBOWIĄZANIA Zdefiniowane w Ramach Koncepcyjnych Wycena należności i zobowiązań w walutach obcych (...

Parametry i modele wyceny- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 350
Wyświetleń: 882

Parametry wyceny (art. 28 UoR) Cena zakupu: kwota należna sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawny...

Podstawowe zagadnienia- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1113

Rachunkowość Dostarcza informacje o pozycji finansowej, dokonaniach i zmianach tej pozycji które to informacje są użyteczne dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników do podejmowania przez nich decyzji ekonomicznych (f. informacyjna rachunkowości) Sztuka pomiaru, prezentacji i interpretowania...