Rachunek kosztów - Kategorie straty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5803
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów - Kategorie straty - strona 1 Rachunek kosztów - Kategorie straty - strona 2 Rachunek kosztów - Kategorie straty - strona 3

Fragment notatki:


Informacje zawarte w pliku to: koszt, kategoria straty, wydatek, nakład, struktura wewnętrzna kosztów, cele decyzyjne, rachunek kosztów, koszt wytworzenia produktu, kalkulacja, metoda kosztu bieżącego.

Dodatkowo: kalkulacja zleceniowa, kalkulacja doliczeniowa.

Rachunek Kosztów
Wykładowca: Anna Kuzior
Literatura: Kupić ćwiczenia na pierwsze ćwiczenia: Zbiór ćwiczeń. Wyd. AE Katowice, Katowice, 2007. Zabrać ze sobą kalkulator
Egzamin:
Wymagane zaliczenie aby dopuścić do 1 terminu
1 część egzaminu test jednokrotnego wyboru 10 pytań testowych 1pkt. Odp. Dobra 0 pkt. brak odpowiedzi, -0,5pkt odpowiedź błędna, 2 część - 2 zadania suma: 12 pkt.
50% +1pkt na zaliczenie
Wykład 1Zakres materiałów:
Istota kosztów i ich klasyfikacja Rachunek kosztów cele, zadania
Ewidencja kosztów podstawowej działalności operacyjnej - zasady, możliwości
Etapy rozliczania kosztów działalności podstawowej
Metodologia rozliczania kosztów działalności pomocniczej
Koszty wytworzenia produktu - elementy składowe kalkulacji
Na Ćwiczenia Ewidencja kosztów w 2 układach + ustalanie wyniku finansowego + 1 wykład + ćwiczenie + kalkulator
Pojęcia wstępne:
Definicja kosztu: „jest to wartość utracona dla osiągnięcia innej wartości”
Koncepcja podmiotowa kosztów (istotna dla rachunkowości):
„utrata korzyści następuje w jednostce gospodarczej”
1 Wymagana będzie odp. Jakie korzyści są tracone, 2 trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie jak mierzyć tą utratę wartości
„koszt oznacza celowe wykorzystanie dostępnych w organizacji zasobów”
Cechy kosztów:
Ujęcie wartościowe (w rachunkowości podstawowym miernikiem jest pieniądz - jest to jedyny uniwersalny miernik)
Zużycie (materiałów środków trwałych, usług, energii, czasu pracy pracowników - wyrazem którego są wypłacane pracownikowi wynagrodzenia)/nie wliczamy do tego podatków ale i tak zaliczamy je do kosztów
Zużycie celowe/ ekwiwalentne związane z normalną działalnością jednostki gospodarczej - jednostka ponosi koszty aby w przyszłości uzyskać z nich korzyści ekonomiczne Konieczność przypisania kosztów do konkretnych okresów - jest istotne z punku ustalania wyniku finansowego (musimy mieć informację o przychodach i kosztach z tego samego okresu- zasada współmierności przychodów do kosztów)
Kategoria Straty:
„jest niecelowe, nieekwiwalentne, nieuzasadnione normalnymi warunkami zużycie czynników produkcji lub zadysponowanie kwot pieniężnych” - np. przekazana darowizna
W rachunkowości finansowej kategoria strat nadzwyczajnych
Są zdefiniowane w ustawie o rachunkowości art. 3 ust 1 pkt. 33
„Ilekroć w ustawie jest mowa o: stratach i zyskach nadzwyczajnych - rozumie się przez to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia”
(z roku na rok coraz mniej się tam zalicza - kiedyś rozbicie samochodu - dzisiaj już nie jest stratą nadzwyczajną)

(…)

… wytworzonych produktów (dokumentacja i ewidencja),
Cele:
Wycena zapasów i pomiar wyniku finansowego,
Kontrola wewnętrzna ponoszonych kosztów,
Klasyfikacja kalkulacji z punktu widzenia sposobu odnoszenia kosztów na jednostkę produkcji
Kalkulacja podziałowa,
Kalkulacja doliczeniowa,
Kalkulacja podziałowa:
Jest prostsza technicznie,
Podział:
Prosta - produkcja na skalę masową jednego asortymentu wyrobów…
… obce)
Najpierw powstaje wydatek a później koszt (np. wydanie z magazynu materiałów do zużycia, amortyzacja środków trwałych)
Najpierw powstaje koszt a później wydatek (np. tworzenie rezerw na naprawy gwarancyjne, świadczenia pracownicze)
Nakład:
„To wyrażone w jednostkach naturalnych celowe wykorzystanie środków rzeczowych oraz wykorzystanie pracy pracowników”
Mówimy o zużyciu wyrażonym w jednostkach…
… miejscom powstawania lub produktom)
Kalkulacja (wyliczanie jednostkowego kosztu wytworzenia)
Przewidywanie i kontrola (czyli interpretujemy dane)
Rachunek kosztów „RK”
Rachunkowość Rachunek w Rachunkowości Finansowej rachunkowość sprawozdawcza
koszty produktów dla wyceny zapasów
koszty dla ustalania wyniku działalności
Rachunkowość zarządcza
Informacje o kosztach dla podejmowania decyzji krótkoterminowych…
… 2011 roku
Kalkulacja
Ogół czynności obliczeniowych zmierzających do ustalenia kwoty i struktury kosztów w przekroju elementów składowych (pozycji kalkulacyjnych), które przypadają na przedmiot kalkulacji (obiekt kalkulacji)
Przedmiot kalkulacji:
Jednostka produktu lub jej wielokrotność (wyrażona w jednostkach naturalnych lub umownych),
Przedmiot indywidualny - produkt jednego rodzaju - jednostki
… wystąpienia produkcji w toku na koniec okresu:
Ko - WG + Rk
Ko - koszt poniesione w rozpatrywanym okresie (zaewidencjonowane na koncie Produkcja podstawowa)
WG - wyroby gotowe
Rk - remanent końcowy (produkcja w toku na koniec okresu)
stosuje się jeden z trzech wariantów podziału kosztów pomiędzy wyroby gotowe i niezakończone:
Wycena produkcji w toku (remanentu końcowego) wg kosztów planowanych
Rkp…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz