Inwestycje finansowe- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inwestycje finansowe- opracowanie - strona 1 Inwestycje finansowe- opracowanie - strona 2 Inwestycje finansowe- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Inwestycje finansowe
Aktywa finansowe (skutek zawartego instrumentu finansowego)
MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena
MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujmowanie informacji
MSSF 9 Instrumenty finansowe
Klasyfikacja aktywów finansowych na potrzeby wyceny (wg MSR)
Aktywa finansowe w wartości godziwej przez wynik finansowy:
pozycje określone jako przeznaczone do obrotu- nabyte głównie w celu sprzedaży w bliskim terminie (do 3 miesięcy) wartość początkowa- wartość godziwa (cena zapłacona za daną pozycję) bez uwzględnienia kosztów transakcyjnych (odnoszone są w momencie poniesienia na wynik finansowy)
wycena bilansowa- wartość godziwa ustalona na ten dzień - wszystkie skutki wyceny odnoszone są na wynik finansowy
Do tej kategorii aktywów nie można zaliczyć instrumentów kapitałowych niekwotowanych na aktywnym rynku (nie ma możliwości ustalenia wartości godziwej)
Pożyczki i należności
aktywa finansowe o określonych lub możliwych do określenia płatnościach, niekwotowane na aktywnym rynku
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
aktywa finansowe o stałych lub możliwych do określenia płatnościach, o ustalonym terminie wymagalności, w stosunku do których jednostka na stanowczy zamiar i możliwość utrzymywania w posiadaniu do upływu okresu wymagalności
wycena grupy 2 i 3
wartość początkowa - wartość godziwa powiększona o koszty transakcyjne
wycena bilansowa- zamortyzowany koszt (skorygowany o cenę nabycia)- ZK- wartość początkowa skorygowana o odsetki naliczone efektywną stopą procentową, pomniejszona o spłaty odsetek i kapitału i ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości - odsetki naliczone odnoszone są do wyniku finansowego
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
aktywa finansowe, które zostały zakwalifikowane jako dostępne do sprzedaży lub niekwalifikują się do pozostałych kategorii
wartość początkowa- wartość godziwa powiększona o koszty transakcyjne
wycena bilansowa
wartość godziwa ustalona na ten dzień (jeżeli można ją wiarygodnie ustalić)
lub gdy nie można ustalić wartości godziwej
wartość początkowa pomniejszona o ewentualny odpis z tytułu utraty wartości
zamortyzowany koszt dla aktywów o ustalonych płatnościach
wszystkie skutki wyceny odnoszone na kapitał z aktualizacji wyceny ( możliwość powstania ujemnego kapitału) z wyjątkiem odsetek ustalanych efektywną stopą procentową - RziS


(…)


Założenia:
Jednostka posiada następujące aktywa finansowe, które nabyła 1 grudnia 200X:
Obligacje o wartości w cenie nabycia ( wartość nominalna) 100 000 zł. Efektywna stopa procentowa obligacji wynosi 2% w skali miesiąca. Wartość godziwa na dzień bilansowy wynosi 109 000 zł.
Akcje obce (1) o wartości w cenie zakupu 500 000 zł. Koszty związane z zakupem akcji wyniosły 5 000 zł. Na koniec 200X akcje warte…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz