Konsolidacja sprawozdań ćwiczenia

Nasza ocena:

4
Pobrań: 525
Wyświetleń: 3339
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsolidacja sprawozdań ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Zawiera ona informacje tj: Kiedy dokonuje się konsolidacji, na czym polega konsolidacja, jakie są metody konsolidacji, kiedy nie trzeba konsolidować, co stanowi grupę kapitałową, co to jest wartość godziwa. Umieszczone zostały także dania z rozwiązaniami z takich zagadnień jak: konsolidacja sprawozdań finansowych metodą pełną. Teoria zawarta w materiale podparta jest artykułami ustaw oraz krótkim komentarzem.

01.03.2009
Zaliczenie na ostatnich zajęciach 20.06.2009 13:30
Zadania + teoria
50% punktów potrzeba żeby zaliczyć kolokwium
Literatura:
Tam gdzie jest o skonsolidowanych sprawozdaniach + ustawa
Kiedy dokonuje się konsolidacji? Na czym polega konsolidacja?
Na połączeniu sprawozdań grupy kapitałowej polegająca na sumowaniu pozycji i wyłączaniu dwóch lub więcej elementów sprawozdań powiązanych jednostek.
Art. 3 ust. 1 pkt. 45
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
konsolidacji - rozumie się przez to łączenie sprawozdań finansowych jednostek tworzących grupę kapitałową przez sumowanie odpowiednich pozycji sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, z uwzględnieniem niezbędnych wyłączeń i korekt
Co to znaczy, że są powiązane?
Mają miedzy sobą udziały i jest to zwykle wysoki procent udziałów.
Po co jednostki wykupują tak duży procent udziałów?
By mieć kontrolę, a tym samym osiągać zyski (np. z dywidendy), mieć większą/lepszą zdolność kredytową, większy udział w rynku, dywersyfikacja działalności, eliminacja konkurencji, współuzupełnianie, współfinansowanie, zmniejszenie kosztów podatkowych - podatki płacone tylko raz przez jedną spółkę - matkę.
Art. 3 ust. 1 pkt…:
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
sprawowaniu kontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalności,
sprawowaniu współkontroli nad inną jednostką - rozumie się przez to zdolność wspólnika jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej działalności,
znaczącym wpływie na inną jednostkę - rozumie się przez to niemającą znamion sprawowania kontroli lub współkontroli zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: a) udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, b) zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, c) przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, d) udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, e) możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących,
jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad inną jednostką, a w szczególności:

(…)

… powstał kapitał z aktualizacji wyceny. Bilanse jednostkowe są przed dokonaniem przeszacowań. Na kwotę 13 tys. składa się aktualizacja WNiP o 6 tys. i ŚT o 10 tys. oraz utrata wartości zapasów o 3 tys. W efekcie końcowym powoduje to zwiększenie kapitału własnego o 13 tys., czyli kapitał własny wynosi 263 tys. Wartość godziwa aktywów spółki B:
- wartości niematerialne i prawne
21 000
- środki trwałe
65 000…

270
120
390
-120
270
III. Kapitał z aktualizacji wyceny
130
80
210
-80
130
IV. Zysk (strata) netto
70
30
100
korekty są w rzis
64,2
Kapitał mniejszości
+9+150
159
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
810 310
1 120
980
I. Rezerwy na zobowiązania.
190 190
190
II. Zobowiązania długoterminowe
110
70
180
-70
110
1. Wobec jednostek powiązanych 70
70
-70
2. Wobec pozostałych jednostek 110
110…
… polskiej nie przekroczyła równowartości 7.500.000 euro, 3) łączne przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 15.000.000 euro. 2. Jednostka dominująca, zależna od innej jednostki, mającej siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może nie sporządzać skonsolidowanego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz