sprawozdania finansowe konsolidacja wykłady i zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2947
Wyświetleń: 15771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
sprawozdania finansowe konsolidacja wykłady i zadania - strona 1

Fragment notatki:

Zadania dotyczą takich zagadnień jak: metoda łączenia udziałów, definicje grupy kapitałowej sposoby integracji przedsiębiorstw, wycena lokat, ustalanie wartości księgowej, przesłanki tworzenia holdingów, korzyści podatkowe z tworzenia holding, definicja kontroli, wartość dodatnia firmy, inwestycje krótkoterminowe, wycena inwestycji. W pliku z wykładami zostały omówione następujące pojęcia: wycena lokat, wycena bilansowa lokat, zasada ostrożnej wyceny, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości, cena nabycia lokaty, metoda przeceny, metoda praw własności, metody rozliczeń połączeń spółek, metoda łączenia udziałów, metoda nabycia, konsolidacja sprawozdań finansowych, grupa kapitałowa, metoda konsolidacji pełna.

Egzamin termin zerowy, można mieć książkę 7.01.07 niedziela godzina: 10:30 - 12:05 bibl. 442
Egzamin pisemny drugi termin już bez książki
Podręcznik: „Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym” dr Toborek-Mazur Joanna
Rozdział I - 1.1 - 1.5, bez 2 ostatnich podrozdziałów
Rozdział III - cały
Rozdział IV - aspekty prawne, 4.3 i 4.4
Rozdział V - konsolidacja, arkusz roboczy, metoda nabycia i łączenia
Wycena lokat - inwestycje
Inwestycje mają szeroki zakres. Zaliczamy do nich wszystkie aktywa nabyte w celu pomnażania majątku, nie wykorzystywane w bieżącej działalności gospodarczej, oczekując przyrostu w przyszłości.
Np.: Udzielona pożyczka jest inwestycją, a nie należnością, czyli aktywa, które przyniosą firmie przyrost w przyszłości.
Inwestycje długoterminowe:
- nieruchomości
- wartości niematerialne i prawne
Wycena lokat:
Wycena bieżąca - należy ustalić wartość tej lokaty w momencie wprowadzenia do ksiąg jednostki. Należy do niej metoda kosztowa - nie uczestniczymy w działaniu jednostki, która to tworzy (wartość rynkowa, wartość godziwa). Metoda ta opiera się na założeniu, że jednostki są niezależnymi podmiotami prawnymi i ekonomicznymi, operacje jednostki A nie są ujmowane w jednostce B, są dopiero księgowane zyski po ich otrzymaniu lub zadeklarowaniu.
Jeśli posiada się 15% udziałów Spółki ekonomicznej, to Spółka jest zwolniona z wypłaty dywidendy.
Cena nabycia lokaty - to cena zakupu i wszystkie istotne koszty zakupu, np. prowizja dla maklera, opłaty notarialne - podwyższają one wartość lokaty.
Wycena bilansowa lokaty krótkoterminowej:
Zasada ostrożnej wyceny (metoda LCM) - oznacza, że nie możemy wycenić wyżej niż cena nabycia.
Aktywa długoterminowe:
Metoda praw własności - jeśli kupiliśmy od 20%. Jeżeli lokata jest powyżej 50%.
Metoda przeceny - przeceniamy w górę i w dół, stosujemy, gdy jest poniżej 50%.
Dla lokat krótkoterminowych możemy wyceniać zbiorczo, tzn. wszystkie nabyte od różnych jednostek. Nie możemy tego zrobić w przypadku lokat długoterminowych.
Dt
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Ct
Dt
Odpisy aktualizujące KAF
Ct
Dt
Koszty finansowe
Ct
Dt
Przychody finansowe
Ct
Sp.
39 000
39 000
(3)
(2)
2 800
3 200
(1)
(1)
3 200
2 800
(2)
(4)
400
(3)
400


(…)

… firmy?.
Firma kupiła akcje jako inwestycje krótkoterminowe wg ceny nabycia 1500,-. W momencie wyceny na dzień bilansowy ich cena rynkowa wynosiła 1460,-, w kolejnej wycenie wartość rynkowa wynosiła 1520,-. Przeprowadź wycenę inwestycji i dokonaj wszystkich niezbędnych księgowań oraz ustal wartość księgową (bilansową) inwestycji w każdym momencie bilansowym.
Tabelka ze strony 169 (była na wykładzie…
… zatrudnienie nie przekracza 250 osób.
Metoda konsolidacji PEŁNA - polega na pełnym sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych oraz dodaniu odpowiednich wyłączeń. Jeżeli jednostką zależną są też znaczącym inwestorem, to należy dokonać wyłączeń pomiędzy znaczącym inwestorem a jednostką zależną. Wyłączenia, ? polegają…
… finansowych
Znaczący wpływ na inną jednostkę - to nie mające ? sprawowania kontroli lub współkontroli - zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną, w tym również dotyczącą podziału lub pokrycia wyniku finansowego.
Grupa kapitałowa - to jednostka dominująca wraz z jednostkami zaliczanymi i nie będącymi Spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi.
Konsolidacja - to łączenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz