Rachunkowość - test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - test - strona 1 Rachunkowość - test - strona 2

Fragment notatki:


Proszę nie sugerować się odpowiedziami.
1.Ile wyniesie wynik netto jeśli: zysk brutto z działalności gospodarczej wynosi 6000
przychody finansowe 400 ; koszty finansowe 200
podatek dochodowy 40%
straty nadzwyczajne 500 ; zysk nadzwyczajny 1000
przychody ze sprzedaży produktów 100
a)4020 b)3600 c)3900
2.Majątek trwały to m.in. inwestycje, wartości niematerialne i prawne, zapasy
wartości niematerialne i prawne, rzeczowe składniki majątku trwałego wartości niematerialne i prawne, należności krótkoterminowe.
3.Która z niżej podanych operacji zmieni sumę bilansową. ??? wypłata dywidendy
przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału własnego zakup gotówkowy towaru
4.Papiery wartościowe wykazane w „Finansowym majątku trwałym” spółki są: własnymi papierami wartościowymi tej spółki
obcymi papierami wartościowymi tej spółki nie powinny być ujęte w tej grupie majątkowej. 5.Zasada współmierności dotyczy: ??? aktywów i zobowiązań
środków trwałych i amortyzacji kosztów i przychodów. 6.Przychody oznaczają. cenę sprzedaży netto dóbr i usług
koszty wytworzenia sprzedanych dóbr stan należności od odbiorców dóbr i usług. 7.Wielkość gotówkowego udziału wspólnika do majątku spółki wymaga zaksięgowania Dt Kasa Ct Kapitał udziałowy Dt Finansowy majątek trwały Ct kapitał udziałowy Dt Kasa Ct Zobowiązania 8.Konto „przychody finansowe” wykazuje na koniec roku po zamknięciu ksiąg ??? saldo Dt
saldo Ct nie ma salda 9.Największą wartość bilansową zapasu końcowego towarów w warunkach inflacji daje metoda wyceny: LIFO
FIFO ceny przeciętnej 10.Środki trwałe w bilansie wycenia się w/g: wartości początkowej
wartości księgowej netto wartości rynkowej 11.Metoda SOYD zakłada: stałą stopę amortyzacyjną
zmienną podstawę liczenia amortyzacji zmienną stopę amortyzacyjną 12.Metoda niższej ceny nabycia lub wrtości rynkowej może być zastosowana przy wycenie: ??? jedynie przy długoterminowych lokat kapitałowych jedynie krótkoterminowych papierów wartościowych obu wymienionych wyżej składników majątku 13.Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe: finansowy majątek trwały obejmuje długotrwałe lokaty kapitałowe
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz