Konta wynikowe i wynik finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konta wynikowe i wynik finansowy - strona 1 Konta wynikowe i wynik finansowy - strona 2 Konta wynikowe i wynik finansowy - strona 3

Fragment notatki:

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 4 stron.
ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO
Miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa jest jego wynik finansowy , ustalany przez porównanie przychodów z kosztami uzyskania przychodów. Do ujmowania operacji wywierających wpływ na wynik finansowy służą konta wynikowe. Dostarczają one informacji o tym, jak przebiegała w danym okresie działalność i o cząstkowych wielkościach tworzących zysk lub stratę.
PRZYCHODY- KOSZTY= WYNIK FINANSOWY Wynik finansowy- stanowi wyrażony w pieniądzu rezultat działalności podmiotu gospodarczego w pewnym okresie ( miesiąca , roku obrotowego). Może on być wielkością dodatnią ( zysk) lub ujemną ( strata) . Zależy to od wielkości poszczególnych elementów kształtujących wynik finansowy Wynik finansowy
Koszty Przychody Straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne Do elementów wyniku finansowego należy zaliczyć: PRZYCHODY - pieniężny odpowiednik wartości sprzedaży Ilość sprzedanych składników majątkowych lub usług × cena sprzedaży Podstawową grupę przychodów stanowią : przychody z działalności operacyjnej przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych otrzymane dotacje, kary, grzywny, darowizny
wartość odpisanych przedawnionych lub umorzonych zobowiązań przychody finansowe wartość sprzedaży papierów wartościowych otrzymane dewident, otrzymane odsetki od wkładów bankowych Przychód nie należy utożsamiać z wpływem środków pieniężnych ( przychody ujmuje się w momencie sprzedaży, a wpływ środków pieniężnych (zapłata) może nastąpić wcześniej, w tym samym czasie lub później
KOSZTY- rozumie się przez nie, wyrażone w pieniądzu zużycie środków produkcji, usług obcych oraz wynagrodzenie pracowników, poniesione dla uzyskania zmniejszonych efektów ekonomicznych , np. wykonania określonej ilości i rodzaju usług Koszty klasyfikuje się na 3 podstawowe grupy: Koszty działalności operacyjnej (statutowej) Wg. rodzaju - usługi obce, zużycie materiałów, wynagrodzenia , podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, amortyzacja, pozostałe koszty rodzajowe Wg typów działalności- koszty działalności podstawowej, pomocniczej, koszty zarządu Wg związku z przychodami- koszty wytworzenia sprzedanych produktów, wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne

(…)

…; ze sprzedaży składników majątku trwałego - jest to różnica między przychodami ze sprzedaży składników majątku trwałego a wartością sprzedanych składników majątku trwałego; pozostałej działalności operacyjnej - jest to różnica między pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi; operacji finansowych - jest to różnica między przychodami finansowymi a kosztami finansowymi; operacji…
… wariancie ustalania wyniku finansowego przenosi się salda następujących kont:
na stronę Dt konta „ wynik finansowy” - wartość sprzedanych materiałów, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, straty nadzwyczajne, podatek dochodowy na stronę Ct konta „wynik finansowy”- przychody ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, zyski nadzwyczajne

… lub wypływu środków pieniężnych. Różnica między stanem końcowym a stanem początkowym środków pieniężnych w okresie za który oblicza się wynik finansowy. Cash flow- wynik finansowy obliczony wg zasady kasowej)
Zasada współmierności przychodów i kosztów- wg niej przychody ustala się zawsze na produkcji sprzedanej, natomiast koszty mogą być ustalone dla produkcji wytworzonej lub sprzedanej Przychodom należy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz