Funkcjonowanie kont wynikowych - Przychody operacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcjonowanie kont wynikowych - Przychody operacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Funkcjonowanie kont wynikowych. cykl kosztowo wynikowy  sprzedaż  przychody
^ |
| \/
zaangażowanie środków  nabycie środków produkcji
produkcji, koszty koszty - wyrażają w pieniądzu zużyte w toku działalności gospodarczej rzeczowe składniki majątku, usługi obce, prace ludzką, podatki obciążające, ubezpieczenia majątku i ludzi, opłaty, wynagrodzenia. Ustawa definiuje koszty jako zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, występujące w postaci zmniejszenia aktywów lub zwiększenia zobowiązań, rezerw.
Koszty powinny mieć pokrycie w przychodach. Mogą to być przychody ze sprzedaży lub przychody operacyjne (sprzedaż środków trwałych, umorzenia, otrzymanie dotacji, dopłat). Pozostałe koszty operacyjne to np.: umorzenie należności, zapłacone kary, koszty postępowania sądowego. Różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami to wynik działalności operacyjnej.
przychody finansowe - otrzymanie dywidendy, odsetek, z dyskonta. Koszty operacji finansowych - prowizja od kredytów, ujemne różnice kursowe, wartość sprzedanych udziałów. Różnica : wynik z operacji finansowych. Po zestawieniu wyniku z operacji finansowych z wynikiem działalności operacyjnej uzyskuje się wynik brutto.
Mogą wystąpić także zdarzenia losowe (np.: pożar), zdarzenia związane z zaniechaniem rodzaju działalności, zmianą metod produkcji. Skutki tych zdarzeń mają charakter zysków lub strat nadzwyczajnych.
Wszelkie operacje gospodarcze związane z kategoriami kosztów, przychodów noszą nazwę operacji wynikowych , z konta służące do ich ewidencji kont wynikowych:
Funkcjonowanie koszt wynikowych:
Wn konta kosztów/strat Ma Wn konta przychodów/zysków Ma
nadzwyczajnych nadzwyczajnych
powstanie kosztów| okresowe przeniesienie okresowe | powstanie przychodów/
/strat nadzwy - | kosztów/ strat nadzwy - przeniesienie | zysków nadzwyczajnych
czajnych | czajnych przychodów/ zy - |
| sków nadzwycz. | | |
| koszty/ przychody/ |
/straty zyski nadzwyczajne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz