Wycena towarów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1232
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wycena towarów-opracowanie - strona 1 Wycena towarów-opracowanie - strona 2 Wycena towarów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNKOWOŚĆ OBROTU TOWAROWEGO
WYCENA TOWARÓW
Pojęcie i rodzaje towarów
Przedmiotem obrotu towarowego są towary, będące składnikiem zapasów. Ustawa o rachunkowości definiuje towary jako rzeczowe aktywa obrotowe nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy (Uor, art. 3 ust. l pkt 18, 19]. Według MSR 2 "Zapasy" towary są to aktywa, przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej (MSR 2, par. 6].
Zasadniczo towary są nabywane od obcych jednostek, z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym, chociaż mogą być wyjątkowo wytworzone przez jednostkę, a później przekazywane do własnych sklepów fabrycznych czy hurtowni.
Towarami są także:
wyroby obcej produkcji nabyte celem odsprzedaży,
towary obce nabyte celem odsprzedaży
artykuły spożywcze przeznaczone do sprzedaży lub przetworzenia na posiłki w stołówkach lub bufetach,
wyroby gotowe przedsiębiorstw produkcyjnych przekazane do własnych punktów sprzedaży detalicznej lub gastronomicznej,
produkty rolne (zwierzęce i roślinne), runo leśne; będące przedmiotem skupu i przeznaczone do odsprzedaży grunty i inne nieruchomości przeznaczone do odsprzedaży (MSR 2, par 8)
nie stanowiące składników aktywów trwałych, nabyte z przeznaczeniem do odsprzedaży prawa majątkowe.
Towary można podzielić na:
towary trwałe,
artykuły spożywcze,
inwentarz żywy.
Ze względu na miejsce składowana towarów wyodrębnia się:
towary w drodze,
towary w magazynie,
towary w przerobie handlowym.
TOWARY wykazuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia według rzeczywistych cen ich nabycia (art. 28 ust 11 pkt 1 Uor)
TOWARY można wykazywać w księgach rachunkowych również w rzeczywistych cenach zakupu, jeżeli nie zniekształca to stanu aktyw ów oraz wyniku finansowego (art. 34 ust 1 pkt 1 Uor)
Jeżeli towary wykazywane są według ceny zakupu, oznacza to, że koszty zakupu są w całości zaliczane do kosztów tego miesiąca, w którym je poniesiono. Taki sposób wyceny jest możliwy wtedy, gdy koszty te są niezmienne, a zapasy utrzymują się z okresu na okres na zbliżonym poziomie.
W praktyce do wyceny i ewidencji przychodów i rozchodów towarów można stosować zmienne ceny ewidencyjne lub stałe ceny ewidencyjne:
ZMIENNE CENY EWIDENCYJNE to:


(…)

… CENY EWIDENCYJE- w przypadku obrotu towarowego są to najczęściej:
ceny sprzedaży netto- cena hurtowa netto, cena detaliczna brutto
ceny sprzedaży brutto - cena detaliczna brutto CENA NABYCIA towaru to:
cena zakupu towaru, obejmująca kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze…
…. Są to w zależności od szczebla:
cena hurtowa netto,
cena detaliczna netto
cena detaliczna brutto
Jeżeli jednostka stosuje ten wariant wyceny przychodu i rozchodu towarów to musi uwzględnić różnice między cenami przyjętymi do ewidencji a rzeczywistymi cenami zakupu/nabycia. Różnice te stanowią odchylenia od cen ewidencyjnych towarów, debetowe lub kredytowe.
CENA NABYCIA - CENA EWIDENCYJNA
=
ODCHYLENIA OD CEN…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz