Rachunkowość - Zapasy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 6139
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - Zapasy - strona 1 Rachunkowość - Zapasy - strona 2 Rachunkowość - Zapasy - strona 3

Fragment notatki:Zapasy są to nabyte w celu zbycia bądź przetworzenia lub wytworzone we własnym zakresie rzeczowe składniki majątku obrotowego. Składniki te powinny przynieść określone korzyści ekonomiczne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego. Do zapasów zaliczymy: materiały, towary, wyroby gotowe, produkcję niezakończoną.
Towary nabywane są w celu sprzedaży.
Wyroby gotowe – rzeczowe składniki majątku obrotowego wytworzone w jednostce gospodarczej po to, by je sprzedać. Produkcja niezakończona – są to niezakończone wyroby gotowe. Dzieli się na produkcję w toku i półfabrykaty własnej produkcji.

Wycena składników majątku dokonywana jest w różnych momentach, wg różnych zasad. Materiały wyceniamy w ciągu roku wg ceny zakupu, ceny nabycia lub wg stałej ceny ewidencyjnej. Na dzień bilansowy dokonujemy wyceny zapasu materiałów wg ceny zakupu lub ceny nabycia nie wyższej niż od ceny sprzedaży netto.
Wycena bieżąca, czyli wycena w ciągu roku dotyczy zmiany stanu zapasów, czyli wszelkie przychody i rozchody. Przychody to m.in. zakup. Rozchody to wydanie do zużycia oraz sprzedaż zbędnych zapasów.

Metoda FIFO (first in, first out; pierwsze weszło - pierwsze wyszło) – polega na wycenie rozchodu po cenie najwcześniejszej dostawy, a po jej wyczerpaniu wg ceny kolejnych dostaw.
Metoda LIFO (last in, first out; ostatnie weszło – pierwsze wyszło) – polega na wycenie rozchodu materiałów po cenie ostatniej dostawy, a jeśli rozchód przewyższa jej ilość, według dostaw wcześniejszych.
Metoda AVCO (average cost; metoda cen przeciętnych) – wycena według średniej ważonej, polega na wycenie rozchodu po przeciętnej jednostkowej cenie zapasu materiałów.


(…)

…, opakowania, odpady, inwentarz żywy
Przydatność
Prawidłowe, nieprawidłowe
Własność
Własne, obce, w przerobie
Miejsce składowania
Na składzie, w drodze, w przerobie
Rodzaj
[wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług]
Materiały podstawowe - bezpośrednio zużywane w procesie wytwarzania wyrobów gotowych:
surowce (płoty rolne, kopaliny, produkty hutnicze)
półfabrykaty obcej obróbki (opony przy produkcji samochodów…
….
Nieprawidłowe nadmierne - w pełni przydatne do zużycia, lecz przekraczające normy.
Nieprawidłowe zbędne - nieznajdujące zastosowania ze względu na utratę wartości lub zmianę charakteru produkcji
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 2011
Klasyfikacja ta jest podstawą klasyfikacji na potrzeby statystyki i jest uwzględniana również przy identyfikacji materiałów w ewidencji księgowej.
WYKŁAD II - 06.03.2012…
…: 1 000 szt. po 100 zł/szt. = 100 000 zł
SAD - dokument odprawy celnej:
Cło 20%
Podatek akcyzowy 50%
Podatek VAT 23%
Koszty manipulacyjne Urzędu Celnego 2 000 zł
Ustalić cenę zakupu i nabycia u odbiorcy.
Kwota należna sprzedającemu 100 000 zł Naliczone cło 100 000 zł x 20% = 20 000 zł
Naliczony podatek akcyzowy (100 000 zł + 20 000 zł) x 50% = 60 000 zł
Cena zakupu 180 000 zł
Koszty manipulacyjne…
… brutto.
Cena zakupu + Zaplanowana marża + Należny podatek VAT
Cena hurtowa
+
Cena detaliczna
+
VAT
=
Cena detaliczna brutto
Odchylenia od cen ewidencyjnych
Cena ewidencyjna = Cena sprzedaży brutto
Odchylenia od cen ewidencyjnych = Zarezerwowana marża
Odchylenia z tyt. Zarezerwowanego podatku VAT
Ewidencja zakupu w jednostce handlu detalicznego w cenie sprzedaży brutto
Rozrachunki z dostawcami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz