Rachunkowość - komplet wykladów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3136
Wyświetleń: 8225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - komplet wykladów - strona 1 Rachunkowość - komplet wykladów - strona 2 Rachunkowość - komplet wykladów - strona 3

Fragment notatki:...Wycena składników majątku dokonywana jest w różnych momentach, wg różnych zasad. Materiały wyceniamy w ciągu roku wg ceny zakupu, ceny nabycia lub wg stałej ceny ewidencyjnej. Na dzień bilansowy dokonujemy wyceny zapasu materiałów wg ceny zakupu lub ceny nabycia nie wyższej niż od ceny sprzedaży netto.Wycena bieżąca, czyli wycena w ciągu roku dotyczy zmiany stanu zapasów, czyli wszelkie przychody i rozchody. Przychody to m.in. zakup. Rozchody to wydanie do zużycia oraz sprzedaż zbędnych zapasów...

...Podział reklamacji ze względu na rodzaj:
• Reklamacje rzeczowe – przedmiotem jest ilość, jakość dostarczonych towarów.
• Reklamacje wartościowe – przedmiotem jest cena, rabat, błędy rachunkowe w dowodach potwierdzających dostawę.
Podział reklamacji z punktu momentu reklamacji:
• Reklamacje zgłoszone przed zapłatą kwoty zobowiązania
• Reklamacje zgłoszone po zapłacie zobowiązania.
Reklamacje rzeczowe/wartościowe przed zapłatą dzielimy na:
• uznane przez dostawcę,
• nieuznane przez dostawcę:
 zasądzone (na korzyść dostawcy),
 oddalone (rozstrzygnięcie sporu na korzyść odbiorcy)
Reklamacje rzeczowe/wartościowe po zapłacie:
• uznane przez dostawcę
• nieuznane przez dostawcę (odbiorca dochodzi roszczenia na drodze sądowej):
 zasądzone (na korzyść odbiorcy)
 oddalone (rozstrzygnięcie na korzyść dostawcy)
Reklamacje rzeczowe przed zapłatą:
• nabywca stawia reklamowane towary do dyspozycji dostawcy (ewidencja pozabilansowa „Zapasy obce”),
• dostawca zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą w przypadku uznania reklamacji...


(…)

…, opakowania, odpady, inwentarz żywy
Przydatność
Prawidłowe, nieprawidłowe
Własność
Własne, obce, w przerobie
Miejsce składowania
Na składzie, w drodze, w przerobie
Rodzaj
[wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług]
Materiały podstawowe - bezpośrednio zużywane w procesie wytwarzania wyrobów gotowych:
surowce (płoty rolne, kopaliny, produkty hutnicze)
półfabrykaty obcej obróbki (opony przy produkcji samochodów…
….
Nieprawidłowe nadmierne - w pełni przydatne do zużycia, lecz przekraczające normy.
Nieprawidłowe zbędne - nieznajdujące zastosowania ze względu na utratę wartości lub zmianę charakteru produkcji
Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) 2011
Klasyfikacja ta jest podstawą klasyfikacji na potrzeby statystyki i jest uwzględniana również przy identyfikacji materiałów w ewidencji księgowej.
WYKŁAD II - 06.03.2012…
… kolejnych dostaw.
Metoda LIFO (last in, first out; ostatnie weszło - pierwsze wyszło) - polega na wycenie rozchodu materiałów po cenie ostatniej dostawy, a jeśli rozchód przewyższa jej ilość, według dostaw wcześniejszych.
Metoda AVCO (average cost; metoda cen przeciętnych) - wycena według średniej ważonej, polega na wycenie rozchodu po przeciętnej jednostkowej cenie zapasu materiałów.
Metody wyceny…
… dostawy po 360 zł 7 200 zł
WARTOŚĆ ZAPASU 15 600 zł
WARTOŚĆ ROZCHODU:
120 000 zł - 15 600 zł = 106 400 zł
Metoda średniej ważonej
Wartość rozchodu: 350 szt. x 305 zł = 106 750 zł
Wartość zapasu: 50 szt. x 305 zł = 15 250 zł
Metoda FIFO
Rozchód:
Z zapasu początkowego:
100 szt. x 300 zł = 30 000 zł
Z pierwszej dostawy:
200 szt. x 280 zł = 56 000 zł
Z drugiej dostawy:
50 szt. x 360 zł = 18 000 zł
Wartość…
…: 1 000 szt. po 100 zł/szt. = 100 000 zł
SAD - dokument odprawy celnej:
Cło 20%
Podatek akcyzowy 50%
Podatek VAT 23%
Koszty manipulacyjne Urzędu Celnego 2 000 zł
Ustalić cenę zakupu i nabycia u odbiorcy.
Kwota należna sprzedającemu 100 000 zł Naliczone cło 100 000 zł x 20% = 20 000 zł
Naliczony podatek akcyzowy (100 000 zł + 20 000 zł) x 50% = 60 000 zł
Cena zakupu 180 000 zł
Koszty manipulacyjne Urzędu Celnego 2 000 zł
Cena nabycia 182 000 zł
Metody wyceny rozchodu zapasów
Szczegółowej identyfikacji cen
Cen przeciętnych (AVCO)
Ceny najwcześniejszej (FIFO)
Ceny najpóźniejszej (LIFO)
Ceny najwyższej (HIFO)
Ceny najniższej (LOFO)
Metoda FIFO (first in, first out; pierwsze weszło - pierwsze wyszło) - polega na wycenie rozchodu po cenie najwcześniejszej dostawy, a po jej wyczerpaniu wg ceny…
… brutto.
Cena zakupu + Zaplanowana marża + Należny podatek VAT
Cena hurtowa
+
Cena detaliczna
+
VAT
=
Cena detaliczna brutto
Odchylenia od cen ewidencyjnych
Cena ewidencyjna = Cena sprzedaży brutto
Odchylenia od cen ewidencyjnych = Zarezerwowana marża
Odchylenia z tyt. Zarezerwowanego podatku VAT
Ewidencja zakupu w jednostce handlu detalicznego w cenie sprzedaży brutto
Rozrachunki z dostawcami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz