Konsolidacja metodą pełną na dzień bilansowy- etapy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsolidacja metodą pełną na dzień bilansowy- etapy - strona 1 Konsolidacja metodą pełną na dzień bilansowy- etapy - strona 2 Konsolidacja metodą pełną na dzień bilansowy- etapy - strona 3

Fragment notatki:

Konsolidacją metodą pełną na dzień bilansowy - etapy
Agregacja danych ze sprawozdań finansowych jednostki dominującej i jednostek zależnych objętych konsolidacją
Wyłączenie wartości bilansowej inwestycji jednostki dominującej i innych jednostek objętych konsolidacją w każdej z jednostek zależnych oraz odpowiednio tej części kapitału własnego każdej z jednostek zależnych, która odpowiada udziałowi jednostki dominującej i innych jednostek objętych konsolidacją w konsolidowanych jednostkach zależnych
Ustalenie i wykazanie oddzielnie od kapitału własnego i zobowiązań jednostki dominującej, udziałów mniejszości w aktywach netto konsolidowanych jednostek zależnych, przypadającego udziałowcom mniejszościowym
Ustalenie zysku lub straty netto konsolidowanych jednostek zależnych za okres sprawozdawczy
Rozliczenie i dokonanie odpisów wartości firmy lub ujemnej wartości firmy za okres sprawozdawczy
Ustalenie i wyłączenie całości sald rozliczeń między jednostkami grupy kapitałowej, a więc „dublujących się” wartości spowodowanych wzajemnymi transakcjami
Zadanie 1 - konsolidacja bilansów
Założenia:
Spółka A nabyła w dniu 31 grudnia T1 r 100% udziałów w spółce B za 600zł
Aktywa netto spółki B na dzień nabycia udziałów miały wartość godziwą równą 500zł i odpowiadały wysokości kapitału własnego
Dane z bilansów jednostkowych obydwu spółek przedstawiono w tabeli
Zadanie: sporządzić skonsolidowany bilans na dzień 31.12.T1
Cena nabycia akcji kapitału własnego JZ - B
AKTYWA
JD - A
JZ - B
Suma
Korekty
BZ
A. Aktywa trwałe
I. WNiP
II. Wartość firmy jedn. podp
III. Rzeczowe aktywa trwałe
IV. Długotrw. Aktywa finans.
a. w jedn. zależ - akcje
1 600
300
700
600
600
400
-
400
-
2 000
300
1 100
600
600
- 500
100
- 600
- 600
1 500
300
100
1 100
-
-
B. Aktywa obrotowe
I. Zapasy
600
600
300
300
900
900
900
900
Aktywa razem ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz