Rachunkowość - Bilans jednostek gospodarczych WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 5397
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - Bilans jednostek gospodarczych WYKŁAD - strona 1 Rachunkowość - Bilans jednostek gospodarczych WYKŁAD - strona 2 Rachunkowość - Bilans jednostek gospodarczych WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, z notatki można się dowiedzieć: co to są aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, środki trwałe w budowie, należności, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe, majątek obrotowy, wyroby gotowe, półprodukty, produkcja w toku, inwestycje długoterminowe, środki pieniężne, kapitał własny, zobowiązania. Na końcu znajdują się informacje na temat: jakie są różnice w budowie bilansu w innych krajach oraz jakie są wady i zalety bilansu.

Rachunkowośd â€“ wykład 2 marca 2011 str. 1 METODA BILANSOWA Metoda bilansowa jako podstawowa zasada rachunkowości pozwala rozpatrywad działalnośd gospodarczą z dwóch różnych punktów widzenia. Proces ten ma charakter rzeczowy i finansowy. W ramach transakcji gospodarczych dochodzi bowiem do przepływu rzeczowego (majątkowego) i finansowego (źródła finansowania). Właśnie ta dwoistośd natury gospodarowania i zasobów przedsiębiorstwa jest podstawą metody bilansowej 
Zatem metoda bilansowa dzieli zasoby na majątek i kapitały, które są z kolei elementami bilansu. Słowo bilans jest pochodzenia łacioskiego i oznacza ono dwoistośd. Aktywa(Majątek)=Pasywa(Źródła Finansowania) 
Przez aktywa według ustawy o rachunkowości należy rozumied: 
- kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe  o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeo, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki gospodarczej korzyści ekonomicznych  Według Rady Standardów Rachunkowości Finansowej w Stanach Zjednoczonych aktywa stanowią przyszłe ekonomiczne korzyści otrzymane lub kontrolowane przez jednostkę gospodarczą jako rezultat przeszłych transakcji lub zdarzeo. W myśl amerykaoskich Standardów Rachunkowości aktywa powinny posiadad następujące cechy: - uosabiają przyszłe korzyści ekonomiczne dotyczące zdolności pojedynczych aktywów lub w połączeniu z innymi aktywami do tworzenia bezpośrednio lub pośrednio  przyszłych wpływów pieniężnych netto. - konkretne przedsiębiorstwo może czerpad korzyści i kontrolowad dostęp pozostałych stron do aktywów - składnik majątkowy powstał w wyniku transakcji lub zdarzeo które już wystąpiły  Aktywa = AktywaTrwałe + AktywaObrotowe Pasywa = KapitałWłasny + Zobowiązania 
 
Według ustawy o rachunkowości przez zobowiązania rozumie się wynikające z przeszłych zdarzeo obowiązek Å›wiadczeo o wiarygodnie określonej wartości który spowoduje wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.  Według ustawy o rachunkowości przez aktywa netto (kapitały własne) rozumie się aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania odpowiadające wartościowo kapitału własnemu.  Rada standardów rachunkowości finansowej w Stanach Zjednoczonych definiuje kapitał własny jako pozostałą częśd aktywów jednostki która pozostanie po odjęciu jej zobowiązao. W jednostkach gospodarczych kapitał własny jest udziałem w prawie własności. 

(…)

… trwałe
Środki trwałe
Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)
Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Urządzenia techniczne i maszyny
Środki transportu
Inne środki trwałe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe aktywa finansowe
W pozostałych jednostkach
Udziały lub akcje
AKTYWA OBROTOWE
Zapasy
Materiały
1 700 000
1 541 700
1 541 700
382 300
962 900
123 500
64 000
9 000
158 300
158 300…
… gospodarowania i zasobów
przedsiębiorstwa jest podstawą metody bilansowej
Zatem metoda bilansowa dzieli zasoby na majątek i kapitały, które są z kolei elementami bilansu.
Słowo bilans jest pochodzenia łacioskiego i oznacza ono dwoistośd.
Aktywa(Majątek)=Pasywa(Źródła Finansowania)
Przez aktywa według ustawy o rachunkowości należy rozumied:
- kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeo, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki
gospodarczej korzyści ekonomicznych
Według Rady Standardów Rachunkowości Finansowej w Stanach Zjednoczonych aktywa stanowią
przyszłe ekonomiczne korzyści otrzymane lub kontrolowane przez jednostkę gospodarczą jako
rezultat przeszłych transakcji lub zdarzeo. W myśl amerykaoskich Standardów…
… lub zdarzeo które już wystąpiły
Aktywa = AktywaTrwałe + AktywaObrotowe
Pasywa = KapitałWłasny + Zobowiązania
Według ustawy o rachunkowości przez zobowiązania rozumie się wynikające z przeszłych zdarzeo
obowiązek świadczeo o wiarygodnie określonej wartości który spowoduje wykorzystanie już
posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.
Według ustawy o rachunkowości przez aktywa netto (kapitały własne) rozumie się aktywa jednostki
pomniejszone o zobowiązania odpowiadające wartościowo kapitału własnemu.
Rada standardów rachunkowości finansowej w Stanach Zjednoczonych definiuje kapitał własny jako
pozostałą częśd aktywów jednostki która pozostanie po odjęciu jej zobowiązao. W jednostkach
gospodarczych kapitał własny jest udziałem w prawie własności.
Kapitał własny obrazuje zależności między przedsiębiorstwem…
… jednostki gospodarczej (wierzyciela)
nabywane w skutek realizacji świadczeo na rzecz innych podmiotów – jednostek będących osobami
prawnymi lub fizycznymi.
Należności długoterminowe – odzwierciedlają prawa majątkowe jednostki, które charakteryzują się
okresem spłaty dłuższym niż 1 rok od dnia bilansowego.
Inwestycje długoterminowe – do aktywa nabyte na okres dłuższy niż 1 rok od dnia bilansowego w
celu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz