Konsolidacja sprawozdań finansowych- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2345
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konsolidacja sprawozdań finansowych- wykład 3 - strona 1 Konsolidacja sprawozdań finansowych- wykład 3 - strona 2 Konsolidacja sprawozdań finansowych- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Prof. zw. dr hab. Halina Buk Konsolidacja sprawozdań finansowych
WYKŁAD 3
Założenia dla konsolidacji
prawo własności jednostki dominującej do majątku i wyników działalności jednostek zależnych jest proporcjonalne do udziału w ich kapitale podstawowym
grupa jednostek gospodarczych stanowi umowną całość gospodarczą zaś własność innych podmiotów (spoza grupy) musi być wykazana oddzielnie jako udziały mniejszościowe
Istota skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Sporządzenie go w taki sposób jak gdyby grupa kapitałowa stanowiła jedno przedsiębiorstwo „umowną pojedynczą jednostkę gospodarczą”.
Dzięki odpowiednim procedurom konsolidacyjnym ujawnia się w sprawozdawczości finansowej abstrakcyjny organizm gospodarczy
Ma zastosowanie zasada wyższości treści nad formą
Cross holding
DZ
Udział D w kapitale Z = (uDZ - (uDZ * Uzd)) / 1 - (uDZ * uZD)
Udział KM w kapitale Z = (1 - uDZ) / (1 - (uDZ * Uzd)
Rozliczanie ceny nabycia udziałów
ustalenie wartości godziwej inwestycji jednostki dominującej i innych jednostek objętych konsolidacją w każdej z jednostek zależnych
ustalenie różnic konsolidacyjnych
Wartość godziwa - kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami. Cechy:
może być rozpatrywana transakcja faktyczna, jak i transakcja hipotetyczna
jedna i druga strona transakcji chcą jej dokonać, przy czym żadna ze stron nie jest w sytuacji przymusowej
obie strony posiadają wystarczającą wiedzę umożliwiającą ocenę wartości przedmiotu transakcji, żadna ze stron nie posiada informacji poufnych
Wartość godziwa a cena rynkowa
Wartość godziwa - pojęcie szersze od wartości rynkowej.
Wartość rynkowa - to cena możliwa do uzyskania na aktywnym rynku, a więc gdy dany składnik aktywów jest przedmiotem obrotu na aktywnym rynku
W przeciwnym przypadku można tylko określić wartość godziwą (hipotetyczną)
Wg MSR 38, aktywny rynek to taki rynek, na którym:
aktywa podlegające obrotowi mają charakter jednorodny
praktycznie w każdym momencie można znaleźć chętnego nabywcę i sprzedawcę
informacja o cenach transakcji jest dostępna publicznie
Ustalenie wartości godziwej aktywów netto jednostek zależnych i różnic konsolidacyjnych


(…)

… do 240 jp
obniżenie wartości zapasów nierotacyjnych o 30jp
obniżenie wartości należności wątpliwych o 50 jp
Zadania:
ustalić wartość firmy
sporządzić skorygowany bilans
Aktywa
Kwota
Pasywa
Kwota
Rzeczowe aktywa trwałe
200
Kapitał zakładowy
150
Inwestycje długoterminowe
100
Zysk netto 110
Zapasy
200
Zobowiązania
940
Należności
500
Inwestycje krótkoterminowe
200
Aktywa razem
1 200
Pasywa razem
1 200
Wyszczególnienie
Wartość bilansowa
Korekta wartości bilansowej do wartości godziwej
Wartość godziwa
Wn
Ma
Aktywa
Rzeczowe aktywa trwałe
200
40
-
240
Inwestycje długoterminowe
100
-
-
100
Zapasy
200
-
30
170
należności
500
-
50
450
Inwestycje krótkoterminowe
200
-
-
200
Aktywa razem
1 200
40
80
Zobowiązania
940
-
-
940
Aktywa netto
260
-
-
220
AKTYWA
Kwota
PASYWA
Kwota
Wartość firmy
80
Kapitał zakładowy
150…
… spółki BETA na dzień 30.04.T1 wg aktualnej wartości księgowej, sporządzany wg zasad rachunkowości stosowanych przez BETA - tabela.
Jednostka D jest zainteresowana ustalaniem wartości godziwej przejmowanych aktywów netto, jako podstawy wyceny wartości rynkowej jednostki. W tym celu przeszacowano wartości księgowe aktywów i zobowiązań do ich aktualnej wartości godziwej:
składniki majątku trwałego z 200…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz