MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- opracowanie - strona 1 MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- opracowanie - strona 2 MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7)
jeden z podstawowych elementów sprawozdania finansowego jednostki (obligatoryjny w MSR 1)
dostarcza kluczowych informacji o jej wypłacalności
zdolności do generowania nadwyżki finansowej
Sprawozdanie powinno przedstawiać informacje na temat przepływów środków pienięznych zaistniałych w ciągu okresu , w podziale na działalność:
operacyjną
inwestycyjna
finansową
Działalność operacyjna to podstawowa działalność powodująca powstawanie przychodów oraz każdy inny rodzaj działalności, który nie ma charakteru działalności inwestycyjnej i finansowej
Działalność operacyjna generuje zasadniczą część nadwyżki środków pieniężnych, jest ona podstawową działalnością jednostki wynikającą ze statutu
Wpływy: ze sprzedaży wyrobów, towarów , usług
Wydatki z tytułu działalności operacyjnej na:
zakup towarów, materiałów, usług
wynagrodzenia z narzutami
podatki
inne koszty
Działalność inwestycyjna polega na nabywaniu i sprzedawaniu aktywów długoterminowych ora innych inwestycji nie zaliczanych do ekwiwalentów środków pieniężnych
Jest związana z transakcjami nabycia i sprzedaży
składników rzeczowego majątku trwałego
praw majątkowych
długoterminowych/krótkoterminowych lokat
Wyodrębnienie przepływów środków pieniężnych dotyczących tej działalności podyktowane jest faktem ich wpływu na przyszłość (możliwość generowania zysku)
Wpływy:
ze sprzedaży rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i inwestycji
zwrócone pożyczki
otrzymane dywidendy
otrzymane odsetki
Wydatki
zakup rzeczowychskładników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i inwestycji
udzielone pożyczki
wydatki na zaliczki na poczet inwestycji
Działalność finansowa to taka, w wyniku której zmianie ulega wysokość i struktura kapitału własnego oraz zadłużenie działalności gospodarczej
Działalność finansowa znajduje odzwierciedlenie w zmianach wielkości i struktury kapitałów pozostających do dyspozycji firmy. Dotyczy to
kapitału własnego
pożyczek oraz kredytów
Wpływy
zaciągnięcie kredytów i pożyczek
emisja własnych obligacji lub innych papierów wartościowych dopłaty do kapitału własnego


(…)

… oraz
uzgodnienie wartości bilansowej każdego składnika kapitału własnego na początek i na koniec okresu, wraz z oddzielnym ujawnieniem każdej zmiany stanu
Jednostka prezentuje w sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym lub w informacji dodatkowej kwotę dywidend ujęta jako wypłaty na rzecz właścicieli w trakcie okresu oraz kwotę dywidendy przypadającą na jedną akcję

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz