Uniwersytet Warszawski - strona 705

Prawo rodzinne i jego zasady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Prawo rodzinne - reguluje stosunki niemajątkowe i majątkowe związane z zawarciem małżeństwa, pokrewieństwem i przysposobieniem. Zasady prawa rodzinnego: zasada monogamii zasada świeckiego charakteru małżeństwa i właściwości sadownictwa w sprawach małżeńskich i rodzinnych zasada trwałości małżeńs...

Prawo rzeczowe - definicja i podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Prawo rzeczowe - dzial prawa cywilnego normujący prawo własności i inne prawa do rzeczy; znaczenie przedmiotowe(dzial prawa cywilnego) i znaczenie podmiotowe (prawa poszczególnych osob do rzeczy) Prawa rzeczowe : prawo własności uzytkowanie wieczyste ograniczone prawo rzeczowe są to prawa podm...

Prawo spadkowe i definicja spadku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Spadek - ogól praw i obowiązków majatkowych zmarłego(prawa majątkowe, czyli pasywa, lecz także obowiązki majątkowe, czyli pasywa, długi); do spadku nie należą prawa o charakterze niemajątkowym, gdyż wygasają z chwilą śmierci, a także niektóre prawa majątkowe scisle związane z osoba zmarłego(uzytkow...

Ład społeczny - pojęcie i typy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 994

Ład społeczny Pojęcie i typy ładu społecznego Ład społeczny, porządek wynikający z organizacji życia społecznego, oparty na pewnych zasadach, normach i wartościach. Sposób zachowania poszczególnych jednostek i zbiorowości wobec siebie wyznaczony przez prawo, moralność, obyczaje, tradycje, systemy...

Globalizacja i jej rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2695

Globalizacja. Pojęcie globalizacji Globalizacja - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kur...

Interakcje i role społeczne - Rozładowywanie napięć

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Interakcje i role społeczne Pojęcie roli społecznej : Rola społeczna (Szacka) - konfiguracja wzorów zachowań odnoszących się do rozmaitych usytuowań ludzi w zbiorowościach. Rola to zespół oczekiwań, obowiązków, ale także korzyści przypisanych określonej pozycji społecznej. Mieszczą się w niej zac...

Interakcje i role społeczne - Rozumienie i pojęcie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1932

2. Interakcje i role społeczne Pojęcie roli społecznej. Rozłam w roli (role distance). Zespoły ról społecznych. Rozładowywanie napięć i konfliktów w zespołach ról. Pojęcie i anatomia interakcji społecznej. Interakcja i rola w koncepcj...

Jaźń, tożsamość osobowość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1057

1. Jaźń, tożsamość, osobowość społeczna Socjologia - relacja jednostki i społeczeństwa (statystyka, badania, obserwacje, interakcje, badanie relacji, zachowań itp. Związana z naukami przyrodniczymi - dedukcja Max Weber - teoria human...

Kultura - zagadnienia podstawowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1176

10. Kultura: zagadnienia podstawowe Naukowe i potoczne pojęcie kultury. Kultura a natura. Kultura a cywilizacja. Podstawowe składniki kultury. Elementy kultury (wartość, wzór, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, mit, symbol) . 1/ J. Gajda , Antropologia kultur owa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze ,